MBA Podnikání a společnost

Cílem programu MBA Podnikání a společnost je praktická orientace v problematice aktivit přímo spojených s podnikáním v podmínkách malého a středního podniku.

O PROGRAMU

Program MBA Podnikání a společnost je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti podnikání. Studium programu jsou studenti schopni použít základy podnikatelského myšlení v různých kontextech, identifikovat podnikatelskou příležitost i hrozbu v širším vnitřním a vnějším kontextu a získají povědomí o základních podnikatelských nástrojích a vybraných procesech. Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a principy podnikání v současnosti a s náhledem do blízké budoucnosti. Tyto poznatky umožňují pochopit, co je podnikání i jeho širší kontext. Program je vhodný pro studenty, kteří podnikají, nebo kteří by chtěli v budoucnu podnikat. Absolvováním programu bude student schopen vyhodnotit parametry okolí a konkurence na trhu, posoudit výhody a nevýhody jednotlivých forem podnikání. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MBA Podnikání a společnost seznámí a naučí studenty pracovat se základními finančními výkazy obchodních společností a orientovat se v administrativních a právních požadavcích kladených na podnikatele. Cílem programu MBA Podnikání a společnost je praktická orientace v  problematice aktivit přímo spojených s podnikáním v podmínkách malého a středního podniku. Pozornost je věnována vysvětlení obsahu a praktickému procvičení nejčastějších úkonů v průběhu vedení činnosti malého a středního podniku. Po úspěšném zakončení studia MBA získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MBA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé předměty se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

Tento předmět je zaměřený na institut podnikatele a problematiku na to navazující. Studenti budou seznámeni se základní právní úpravou podnikání a s dalšími pojmy, které s úpravou podnikání úzce souvisejí. Důraz je kladen hlavně na jednání podnikatele a na specifika jeho postavení v závazkových vztazích.

Cílem předmětu podniková strategie je poskytnout informace a znalosti principů strategického řízení podniku, tvorby a uplatňování podnikové strategie, strategického plánování a hodnocení podnikatelského záměru. Student pochopí smysl a význam fungování podniku, důležitost strategického řízení a uplatnění těchto metod v praxi. Student dokáže využít jednotlivé metody pro řízení podniku, zejména analýzy vnějšího a vnitřního prostředí (STEP analýza, Porterův model 5 sil, analýza konkurentů, analýza portfolia, SWOT analýza). Student zná systém fungování v podniku, umí detailně rozpracovat strategii podniku a vybrat takovou strategii, která je pro podnik nejvhodnější.

Studiem předmětu finanční řízení podniku získají studenti ucelené informace týkající se podnikových cílů a jejich vyhodnocování, posuzování finanční situace podniku a postupech tvorby finančního plánu. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou schopni aplikace těchto poznatků, informací a nových zkušeností v praxi a získají jasnou představu o jednotlivých finančních politikách a strategickém finančním plánování.

Cílem předmětu obchodní vyjednávání, techniky a dovednosti je seznámit studenty s problematikou obchodu a obchodování a naučit je základním obchodním dovednostem. Studiem předmětu získají studenti znalost z psychologie obchodní činnosti, jejichž kultivace je nezbytná pro budoucího manažera a podnikatele, poznatky o taktice a strategii úspěšného obchodního jednání, o způsobech vyjednávání, technikách zdravého sebeprosazení, zásadách efektivní komunikace a o metodách zvýšení osobní výkonnosti a dále studenti získají vnímavost k etické stránce obchodní činnosti významné pro úspěch v obchodním podnikání.

Studiem předmětu mezinárodní obchod jsou studenti seznámeni s obchodováním na mezinárodním trhu. V předmětu jsou důkladně vysvětleny pojmy otevřenost ekonomiky, uzavřenost ekonomiky a vývoz a dovoz zboží.  Dále se předmět zaměřuje na členství ČR v EU a jeho dopady v mezinárodním obchodě. V předmětu se studenti seznamují s typy mezinárodního obchodu a důsledky mezinárodního obchodu na ekonomické procesy.

Studiem předmětu manažerská psychologie se student seznámí se schopností analyzovat, pochopit, definovat a aplikovat principy psychologických teorií, které jsou klíčové pro manažerskou praxi. Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní management. Důraz je kladen zejména na rozvíjení sociálně manažerských dovedností studentek a studentů a na praktickou aplikaci poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů. Cílem je poznání sebe sama i druhých jako originální neopakovatelné osobnosti, s charakteristikami pozitivních i negativních vlastností a rysů, pochopení rozmanitých motivů, ale také silných i slabých stránek.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zásadami, problémy a praktickými metodami marketingové komunikace. Studenti se seznámí s koncepcí marketingové komunikace, jak je prezentována v odborné literatuře, ale i s příklady z praxe. Předmět studentům přiblíží, jakou mají strukturu a jak fungují komunikační agentury, jak jsou diferencovány jednotlivé složky komunikace, které ovlivňují jednak vznik, vývoj a pozici značek a produktů, dále image i aktivity komerčních a nekomerčních subjektů. Na konkrétních příkladech bude prezentován proces komunikace jednotlivých subjektů od zadání, přes tvorbu strategie, výběr médií, kreativní řešení, produkci a realizaci. Marketingová komunikace se zákazníky je velmi důležitá pro všechny odvětví podnikání, které působí celosvětově, mezinárodně, národně nebo pouze v kraji, velkoměstě či malé obci.

Studium předmětu firemní kultura a identita umožní studentům seznámit se se základními pojmy souvisejícími s firemní kulturou, která tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci. Objasníme vzájemnou souvislost manažerské kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace. Studenty seznámíme také s vývojem, významem a procesem tvorby etického kodexu. Ukážeme, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit.

Cílem předmětu řízení vztahů se zákazníky, psychologie zákazníka je seznámit studenty s principy aktivního řízení vztahů se zákazníky. Předmět se zabývá tím, jak zjistit a ovlivňovat současnou a potenciální hodnotu (ziskovost) zákazníka, jak řídit a posilovat vztahy se zákazníky, jak zvyšovat loajalitu zákazníka vytvářením pevných vztahů a pout mezi zákazníkem a firmou. Student se naučí a dokáže se orientovat v systému CRM a možnostech, které firmám při udržování a rozvoji kontaktů se zákazníky jak v oblasti B2B, tak v B2C.

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu kvality jako s významnou součástí celopodnikového řízení. Předmět studenty seznámí se základními principy a koncepcemi moderního managementu kvality. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s procesy integrace, způsoby a postupy řízení kvality výrobků a služeb v rámci komplexního řízení organizace a v souladu se strategickou orientací a cíli organizace. Absolvováním předmětu se student seznámí se strategickým významem řízení kvality, s kontextem řízení kvality v národním i mezinárodním rozměru, s ekonomickým pojetím řízení kvality a s různými metodami, nástroji a technikami používanými v různých procesech, jejichž cílem je zajištění kvality vstupů i výstupů z provozních procesů podniků.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute