MBA Management

Studiem programu MBA Management rozšíříte své znalosti z oblasti managementu a leadershipu, jejichž znalost je pro úspěšného manažera v současné době klíčová.

O PROGRAMU

Studiem programu MBA Management rozšíříte své znalosti z oblasti managementu, jejichž znalost je pro úspěšného manažera v současné době klíčová. V rámci oboru MBA Management získáte znalosti a dovednosti z aktuálně nejdůležitějších oblastí řízení. Studenti se seznámí s jednotlivými manažerskými činnostmi. Pozornost bude věnována rozvoji osobnosti manažera s důrazem na efektivitu, společenskou odpovědnost a manažerskou diplomacii. Na základě znalostí získaných v průběhu tohoto programu studenti získají komplexní znalosti z oblasti managementu, kterými má disponovat každý moderní manažer. Úspěšným absolvováním programu získají studenti klíčové informace a zkušenosti, které umožní v budoucnu lépe vést nejen vlastní firmu, ale také sám sebe. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MBA Management vám nabídne nové možnosti a posune vás zase o krok dále na pomyslném kariérním žebříčku. Studiem programu zvýšíte svou profesní kvalifikaci a naučíte se řešit problémy efektivním a konstruktivním způsobem v souladu s celkovým konceptem řízení dané korporace. Pochopíte základní principy řízení velkých či malých společností a nabydete nové poznatky, jenž vám v budoucnu pomohou lépe se orientovat právě v problematice fungování řízení korporací. Cílem programu je zdokonalení znalostí oborů, které jsou páteří managementu 21. století. Po úspěšném zakončení studia MBA získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MBA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří zodpovězení testových otázek a absolvování praktické aplikační zkoušky z každého předmětu v programu. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé předměty se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

V rámci předmětu se studenti seznámí se základní problematikou řízení organizace a získají teoretické poznatky, které by měl znát každý manažer, a jejichž znalost je stěžejní pro úspěšné řízení podniku obecně. Pozornost bude věnována jednotlivým rolím, funkcím a kompetencím každého manažera, stejně jaké metodám, postupům a zásadám managementu. Blíže se studenti seznámí hlavně s funkcí plánování, organizování, rozhodování a na to navazující řešení problémů. V neposlední řadě bude objasněn rozdíl mezi leaderem a manažerem.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Studiem předmětu projektový management získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Projektový management přináší v praxi řadu změn i rizik a problémů z nich vyplývajících s nutností odhalení a odstranění jejich příčin. Předmět se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů.

Studiem předmětu finanční management získáte možnost seznámit se s finančními aspekty podnikového managementu a s procesy, které v podnicích v této oblasti probíhají. Cílem je seznámit studenty s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětit vztahy mezi operativním a strategickým plánováním v podniku či mezi plánováním objemu produkce a vztahu k trhu. Po absolvování budete ovládat problematiku nezbytnou pro přijímání finančních rozhodnutí operativního i strategického charakteru, v návaznosti na ostatní činnosti. V průběhu studia bude objasňována problematika financování podniku, finančního řízení a zároveň plánovacího procesu, řízení majetkové a kapitálové struktury.

Cílem předmětu personální management je seznámení studentů s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují, získají možnost seznámit se s personálním managementem – jako jedním z rozhodujících prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku – jakož i se zákonitostmi jeho vzniku. Naučí se chápat rozhodující význam motivace probíhající v pracovním procesu a dokáží rozlišovat a také ovládat jednotlivé způsoby a možnosti získávání a výběru pracovníků.

Studium předmětu firemní kultura a manažerská etika umožní studentům seznámit se se základními pojmy souvisejícími s firemní kulturou, která tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci. Objasníme vzájemnou souvislost manažerské kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace. Dále je v předmětu vysvětlen obsah etiky v podnikání a podstatu etického řízení. Uvedeme příklad aplikace manažerské etiky do praxe. Seznámíme s vývojem, významem a procesem tvorby etického kodexu. Ukážeme, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit.

Cílem předmětu je předání komplexních znalostí v oblasti motivace a emoční inteligence. Studiem předmětu získá student znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů. V předmětu je poukázáno na důležitost lidských zdrojů jako faktoru konkurenční výhody v podniku, dále se studenti seznámí s vnějšími i vnitřními podmínkami řízení lidských zdrojů, jako je např. pracovní doba, pracovní prostředí. Jsou definovány důležité personální činnosti. Podrobněji jsou vysvětleny oblasti vzdělávání a hodnocení pracovníků s dopadem na odměňování. Po dokončení předmětu bude student umět identifikovat vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců a vysvětlit různé přístupy k hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování.

Studiem předmětu leadership a týmová práce získáte informace o tom, co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných. V předmětu je vysvětlen rozdíl mezi leaderem a manažerem a je objasněna podstata leadershipu. Dále je rozvedena role leadera v týmu. V pozadí nezůstane ani výběr manažerů, průběžný monitoring pracovního trhu, výběrové rozhovory, implementace manažerů do týmů, obchodu a marketingu, finančních úseků, technických a výrobních úseků, úseků kvality a útvarů inovací, otázky motivace, vzdělávání a rozvoj, odborný růst či kariérní růst.

Cílem předmětu manažerské a vůdcovské dovednosti je seznámit se s nejdůležitějšími manažerskými a vůdcovskými schopnostmi a dovednostmi v souvislosti s řízením firmy. Dále jsou v předmětu uvedeny základy teorie vedení a řízení lidí včetně širšího spektra manažerských dovedností. V oblasti vedení se předmět zaměří na rozvoj emoční a sociální inteligence jakožto trend v současném rozvoji lidí a dále na v ČR ne příliš známou typologii jednotlivých zaměstnanců i samotných leaderů. Typologie bude zohledňovat cíle leadershipu.

Studiem předmětu manažerská psychologie se student seznámí se schopností analyzovat, pochopit, definovat a aplikovat principy psychologických teorií, které jsou klíčové pro manažerskou praxi. Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní management. Důraz je kladen zejména na rozvíjení sociálně manažerských dovedností studentek a studentů a na praktickou aplikaci poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů. Cílem je poznání sebe sama i druhých jako originální neopakovatelné osobnosti, s charakteristikami pozitivních i negativních vlastností a rysů, pochopení rozmanitých motivů, ale také silných i slabých stránek.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Kontrolní test:
Každý předmět obsahuje kontrolní test, který ověřuje znalosti a pochopení probírané látky.
Praktická zkouška:
Zakončení každého předmětu absolvováním praktické aplikační zkoušky.
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute