MPH Master of Public Health

Program MPH je vhodný pro ty, kteří pracují ve státní správě, neziskových organizacích nebo ve zdravotnictví, a chtějí zdokonalit své znalosti a být odborníky v oblasti veřejného zdraví.

O PROGRAMU

Program MPH Master of Public Health se v praxi věnuje oblasti veřejného zdraví. V rámci studia Master of Public Health se studenti setkají kromě studia managementu i s oblastmi jako legislativa ve zdravotnictví, bezpečnost a ochrana při práci, personální management, kvalita péče ve zdravotnictví či etika a komunikace ve zdravotnictví. Vzdělávací program MPH Veřejné zdravotnictví se zaměřuje na vedení, řízení a organizační chování ve zdravotnictví. Studium programu MPH je určené pro všechny, kteří chtějí do řídících procesů ve zdravotnictví přinést pořádek, smysluplná pravidla a férový systém. Studium MPH je skvělou volbou pro manažery zdravotnických zařízení, zdravotníky, lékaře, pracovníky sociálních zařízení a vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení. Cílem programu je připravit studenty, aby se podíleli na zlepšování zdraví komunity nebo cílové populace prostřednictvím vzdělávání, propagace, výzkumu a prevence nemocí. Program je ideální pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří chtějí své znalosti a zkušenosti přetavit v kvalifikaci, která může podpořit jejich kariéru. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Program MPH Master of Public Health rozvíjí administrativní, etické a profesní dovednosti potřebné k uplatňování programů zdravotní výchovy a komunikace v souladu s principy veřejného zdraví. Program se detailně věnuje veřejnému zdravotnictví a jeho jednotlivým složkám. Absolventi programu získají přehled v oblasti managementu zdravotnictví, řízení týmů, vizí a směřování organizace, právních náležitostí a strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů. Absolventi programu MPH se uplatňují na vedoucích a řídících pozicích v organizacích a zařízeních zdravotní péče, ve sféře zdravotního pojišťovnictví a dodavatelském sektoru, jakož i na pozicích konzultantů. Po úspěšném zakončení studia MPH získáte prestižní profesní titul MPH, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MPH studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Cílem programu Master of Public Health je vzdělávat a rozvíjet dovednosti v řadě oblastí veřejného zdravotnictví včetně legislativy, řízení vztahu s pacienty, pojišťovnictví či krizového managementu.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace týkající se plánování, organizace práce, motivování lidí či měření kvality a produktivity podřízených pracovníků z pohledu řídících osob ve zdravotnictví. Pozornost je věnována fungování zdravotnických zařízení, jejich financování, kontrole a kvalitě práce na pracovištích těchto zařízení. Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti komplexní přehled, jak zdravotnická zařízení fungují, a to nejen ekonomicky, ale také z personálního pohledu a s ohledem na neustálou potřebu zvyšování kvality práce.

Cílem předmětu je poskytnout uvedení do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hlavním cílem předmětu je představit aktuální poznatky o prevenci nejvýznamnějších rizik ve zdravotnictví. V předmětu jsou představeny a objasněny praktické nástroje, které mají zaměstnavatelům pomoci při určování rizik pro zdraví a bezpečnost jejich zaměstnanců a při zavádění preventivních opatření v jejich zdravotnických zařízeních. Absolvováním předmětu je student schopen hodnotit úrovně ochrany a podpory zdraví na pracovištích ve zdravotnictví a taktéž získá znalost expertních požadavků na ochranu zdraví ve zdravotnictví a posuzování zdravotních rizik.

V rámci předmětu se studenti seznámí se základním konceptem kvality péče ve zdravotnictví v rámci ČR, jaký je pohled WHO na kvalitu péče ve zdravotnictví, a jak v této oblasti funguje česká legislativa. Studenti získají komplexní přehled o prevenci, diagnostice, léčbě a potřebám obyvatelstva, které ve svém souhrnu s ohledem na praxi a lékařskou vědu vytvářejí a určují úroveň kvality péče v České republice.

Cílem předmětu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb v České republice. Důraz je kladen na základní podmínky, za kterých lze poskytovat zdravotní služby a na základní práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnického pracovníka a pacienta. Studenti si osvojí základní práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, pacientů a dalších subjektů, například pojišťoven nebo dodavatelů. Opomenuta není ani problematika ochrany soukromí pacientů při poskytování zdravotních služeb, která zahrnuje povinnou mlčenlivost poskytovatele zdravotních služeb a striktní pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Cílem předmětu je seznámit studenty s nástroji krizového managementu v organizaci a na příkladech poukázat na jejich aplikaci v praxi a to jak na strategickém, tak i operativním stupni řízení organizace. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty se základními východisky a strukturou krizového managementu (pojetí, funkce, vývojová stádia krize, etapy procesu zvládání krizových jevů, krizové plánování, orgány krizového řízení, krizová připravenost podniku). Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět základním principům krizového řízení, realizovat základní opatření ke stabilizaci organizace, k následnému nastartování dynamického rozvoje organizace a k budoucí optimalizaci systému řízení organizace.

Předmět finanční management ve zdravotnictví se zaměřuje na lidské, materiální a finanční zdroje v oblasti zdravotnictví. Studenti se seznámí se základními pojmy z oblasti zdravotnictví, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků zdravotní péče či měření produktivity a ekonomické efektivity zdravotnických služeb. Obeznámí se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování zdravotnických výkonů.

Cílem předmětu je seznámit se s problematikou poskytování zdravotní péče a s fungováním systému zdravotního pojištění v České republice. Pochopit metody a zásady v organizaci systému, jejich význam a základní principy. Předmět poskytuje přehled o fungování systému zdravotní péče a zdravotního pojištění. Vychází z ekonomické podstaty zdravotnických služeb. Rozděluje tyto zdravotnické služby do jednotlivých systémů ve světě a realizuje jejich srovnání. Analyzuje systém veřejného zdravotního pojištění v České republice, včetně role zdravotních pojišťoven jako jednoho z aktérů.

Cílem předmětu personální management je seznámení studentů s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují, získají možnost seznámit se s personálním managementem – jako jedním z rozhodujících prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku – jakož i se zákonitostmi jeho vzniku. Naučí se chápat rozhodující význam motivace probíhající v pracovním procesu a dokáží rozlišovat a také ovládat jednotlivé způsoby a možnosti získávání a výběru pracovníků.

Obsahem předmětu je customer relationship management se zaměřením na pacienty v oblasti zdravotnictví a poskytování zdravotnické péče. Studenti získají přehled o principech uspokojování potřeb pacientů a zákazníků, způsobech, jakými lze zvyšovat spokojenost pacientů a kvalitu poskytovaných služeb a také o významu hodnocení pacientů a zákazníků v prostředí zdravotnických zařízení. Opomenuty nebudou ani klíčové faktory, jenž rozhodují o spokojenosti pacienta, komunikace či firemní kultura a její vliv na fungování vztahu s pacienty v rámci zdravotnického zařízení.

Cílem předmětu je poskytnout uvedení do problematiky etiky ve zdravotnictví a osvojit si základy komunikačních dovednosti. Absolvent rovněž zná etické kodexy, využívané v klinické praxi, má znalosti etiky ve vztahu k pacientovi či zákazníkovi, je schopen analyzovat etické problémy a zaujímat k nim vlastní postoje. V neposlední řadě je absolvent obeznámen s nejčastějšími etickými problémy každodenní zdravotnické praxe a umí je řešit. Absolvováním předmětu je student je schopen identifikovat, analyzovat a řešit morální dilema zdravotní péče, je schopen etické argumentace a ovládá jednotlivé oblasti etiky a komunikace.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute