MHA Master of Health Administration

Program MHA Master of Health Administration je určen především pro manažery a zástupce středního a vyššího managementu působící v oblasti zdravotnictví.

O PROGRAMU

Program MHA Master of Health Administration je určen především pro manažery a zástupce středního a vyššího managementu působící v oblasti zdravotnictví. Je vhodný pro všechny, kteří se chtějí nejen o managementu ve zdravotnictví dozvědět více a tím prohloubit své znalosti, ale i pro ty, kteří chtějí studiem programu zvýšit svou hodnotu na trhu práce. Program seznamuje studenty se základními kategoriemi managementu jako je organizování, rozhodování, ovlivňování či vedení lidí. Program se dotýká oblasti zdravotní péče, a to jak ve světě, tak v lokálních podmínkách České republiky. Program je zaměřen na podstatu managementu zdravotnických služeb a veřejného zdraví. Studenti se naučí získávat, zpracovávat a využívat informace jako podklad k řízení zdravotnického zařízení. Studiem programu se studenti naučí účelně a efektivně řídit zvyšování kvality zdravotní péče na úrovni nemocničního oddělení. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Program se detailně věnuje praktickým zdravotním a provozním dovednostem, které vám pomohou optimalizovat péči o pacienty, spravovat finance a vylepšovat provozní operace. Ať už jste lékařsky vyškoleni nebo jste profesionálem v oboru, získáte organizační dovednosti potřebné k efektivnímu řízení a vedení jako poskytovatel zdravotní péče. Cílem studia je orientovat se v základních formách financování jednotlivých typů zdravotnických subjektů a zařízení. Studenti se naučí definovat kvalitu poskytovaných služeb, používat kritéria hodnocení kvality ve zdravotnických službách. Po úspěšném zakončení studia MHA získáte prestižní profesní titul MHA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MHA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Program MHA překlenuje propast mezi klinickým výcvikem a základními organizačními, manažerskými a vedoucími povinnostmi. S předměty navrženými tak, aby konkrétně osvětlily systém zdravotní péče v České republice, získáte úvod do praktických obchodních témat s aplikací v reálném světě, včetně strategických plánů, rozpočtových strategií, financování, kompenzací, dodržování předpisů a zajištění kvality. Program se zabývá také makroekonomickými silami, které formovaly současný systém zdravotní péče.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace týkající se plánování, organizace práce, motivování lidí či měření kvality a produktivity podřízených pracovníků z pohledu řídících osob ve zdravotnictví. Pozornost je věnována fungování zdravotnických zařízení, jejich financování, kontrole a kvalitě práce na pracovištích těchto zařízení. Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti komplexní přehled, jak zdravotnická zařízení fungují, a to nejen ekonomicky, ale také z personálního pohledu a s ohledem na neustálou potřebu zvyšování kvality práce.

V rámci předmětu se studenti seznámí se základním konceptem kvality péče ve zdravotnictví v rámci ČR, jaký je pohled WHO na kvalitu péče ve zdravotnictví, a jak v této oblasti funguje česká legislativa. Studenti získají komplexní přehled o prevenci, diagnostice, léčbě a potřebám obyvatelstva, které ve svém souhrnu s ohledem na praxi a lékařskou vědu vytvářejí a určují úroveň kvality péče v České republice.

Cílem předmětu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb v České republice. Důraz je kladen na základní podmínky, za kterých lze poskytovat zdravotní služby a na základní práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnického pracovníka a pacienta. Studenti si osvojí základní práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, pacientů a dalších subjektů, například pojišťoven nebo dodavatelů. Opomenuta není ani problematika ochrany soukromí pacientů při poskytování zdravotních služeb, která zahrnuje povinnou mlčenlivost poskytovatele zdravotních služeb a striktní pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací.

Cílem předmětu je seznámit studenty s nástroji krizového managementu v organizaci a na příkladech poukázat na jejich aplikaci v praxi a to jak na strategickém, tak i operativním stupni řízení organizace. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty se základními východisky a strukturou krizového managementu (pojetí, funkce, vývojová stádia krize, etapy procesu zvládání krizových jevů, krizové plánování, orgány krizového řízení, krizová připravenost podniku). Student bude po absolvování předmětu schopen porozumět základním principům krizového řízení, realizovat základní opatření ke stabilizaci organizace, k následnému nastartování dynamického rozvoje organizace a k budoucí optimalizaci systému řízení organizace.

Předmět finanční management ve zdravotnictví se zaměřuje na lidské, materiální a finanční zdroje v oblasti zdravotnictví. Studenti se seznámí se základními pojmy z oblasti zdravotnictví, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků zdravotní péče či měření produktivity a ekonomické efektivity zdravotnických služeb. Obeznámí se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování zdravotnických výkonů.

Cílem předmětu je seznámit se s problematikou poskytování zdravotní péče a s fungováním systému zdravotního pojištění v České republice. Pochopit metody a zásady v organizaci systému, jejich význam a základní principy. Předmět poskytuje přehled o fungování systému zdravotní péče a zdravotního pojištění. Vychází z ekonomické podstaty zdravotnických služeb. Rozděluje tyto zdravotnické služby do jednotlivých systémů ve světě a realizuje jejich srovnání. Analyzuje systém veřejného zdravotního pojištění v České republice, včetně role zdravotních pojišťoven jako jednoho z aktérů.

Cílem předmětu personální management je seznámení studentů s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují, získají možnost seznámit se s personálním managementem – jako jedním z rozhodujících prvků úspěšného plnění cílů organizace či podniku – jakož i se zákonitostmi jeho vzniku. Naučí se chápat rozhodující význam motivace probíhající v pracovním procesu a dokáží rozlišovat a také ovládat jednotlivé způsoby a možnosti získávání a výběru pracovníků.

Obsahem předmětu je customer relationship management se zaměřením na pacienty v oblasti zdravotnictví a poskytování zdravotnické péče. Studenti získají přehled o principech uspokojování potřeb pacientů a zákazníků, způsobech, jakými lze zvyšovat spokojenost pacientů a kvalitu poskytovaných služeb a také o významu hodnocení pacientů a zákazníků v prostředí zdravotnických zařízení. Opomenuty nebudou ani klíčové faktory, jenž rozhodují o spokojenosti pacienta, komunikace či firemní kultura a její vliv na fungování vztahu s pacienty v rámci zdravotnického zařízení.

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základními možnostmi a principy odměňování a vzdělávání pracovníků. Dílčím cílem předmětu je porozumění způsobům výstavby vzdělávacích programů ve všech jeho fázích od analýzy vzdělávacích potřeb po samotnou evaluaci vzdělávání. Studiem předmět získá student povědomí o řízení pracovního výkonu zaměstnanců pomocí jejich hodnocení a následném odměňování. Student bude schopen po absolvování kurzu provést analýzu vzdělávacích potřeb a stanovit vzdělávací cíle.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi o vývoji a současných problémech řízení, s psychologickou teorií řízení a uplatněním psychologie řízení na praxi českých a světových firem. Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Absolvováním předmětu je student vybaven základními znalostmi pro úspěšné vedení týmu a týmovou práci, stejné jako na základní praktické situace.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute