MBA Finanční management a controlling

V rámci programu MBA Finanční management a controlling budou studenti seznámeni se základními principy finančního řízení podniku, získají teoretický vhled do manažerského účetnictví a opomenuta nebude ani oblast daní.

O PROGRAMU

Studium programu MBA Finanční management a controlling je navrženo především pro podnikatele, manažery a ostatní zájemce, jejichž zájem směřuje do oblasti finančního managementu a chtějí získat ucelené informace a poznatky související s touto problematikou. V rámci studia tohoto programu budou studenti seznámeni se základními principy finančního řízení podniku, získají teoretický vhled do manažerského účetnictví a opomenuta nebude ani oblast daní. Absolventi programu budou schopni efektivně řešit úkoly finančního managementu jako je financování, investování či ekonomické řízení podniku. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MBA Finanční management a controlling seznámí studenty se základy rozhodování o výsledku hospodaření, s principy finančního řízení a získají cenné znalosti manažerského účetnictví a manažerských financí. Program je vhodný pro manažery, podnikatele, finanční ředitele, účetní a všechny ostatní uchazeče, kteří usilují o získání potřebných znalostí z oblasti finančního managementu. Studenti studiem programu získají ucelený přehled o ekonomických, finančních a daňových aspektech podnikání, správě podniku a controllingu. Po úspěšném zakončení studia MBA na European Business & Management Institute získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MBA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří zodpovězení testových otázek a absolvování praktické aplikační zkoušky z každého předmětu v programu. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé předměty se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a metodami finančního řízení a rozhodování podniku. Studenti se naučí znalostem a dovednostem, kterými musí disponovat finanční manažer podniku. Věcně je předmět zaměřen především na základní funkce finančního řízení podniku – získávání prostředků financování podniku, jejich alokaci v podobě převodu na nepeněžní formy majetku a rozdělování hospodářského výsledku. Obsahem předmětu jsou i klíčové problematiky z oblastí kapitálových a finančních trhů, hodnoty podniku, finančního plánování a finančního řízení zahraničně obchodních aktivit podniku.

Cílem předmětu Corporate Governance je poskytnout studenům hlubší poznání té části práva obchodních korporací, jenž se věnuje kapitálovým společnostem, tedy zejména těch, jejichž cenné papíry jsou kótovány na regulovaném trhu. Pozornost je věnována především právní úpravě i praxi v souvislosti s problematikou řízení a správy akciové společnosti.

Předmět je zaměřen na objasnění problematiky aktuálních trendů v oblasti manažerského účetnictví a představení jednotlivých moderních nástrojů a metod používaných v podnikové praxi pro účely ekonomického řízení organizace a zajištění kvalitních informací pro manažery. Důraz je kladen na problematiku rozhodovacích technik založených na využití účetních informací pro rozhodování, problematiku alokace nákladů, plánování a rozpočtování nákladů a výnosů a řízení výkonnosti.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Kontrolní test:
Každý předmět obsahuje kontrolní test, který ověřuje znalosti a pochopení probírané látky.
Praktická zkouška:
Zakončení každého předmětu absolvováním praktické aplikační zkoušky.
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute