MBA Blockchain management

Cílem programu je poskytnout studentům znalosti a porozumění inovativním technologiím umělé inteligenci, kryptografii a blockchainu.

O PROGRAMU

Blockchain, jedna z nejvlivnějších a nejdůležitějších nových technologií v moderním podnikání, slibuje, že bude formovat 21. století v různých odvětvích. Tento obor zkoumá, jak může blockchain způsobit revoluci v ekonomice a zároveň řešit některé z nejpalčivějších problémů ve společnosti, jako je důvěra, transparentnost a spravedlivý obchod. Studenti získají hluboké, panoramatické znalosti základů blockchainu a zároveň kriticky zhodnotí procesy, postupy a nástroje této převratné technologie. Umělá inteligence, kryptografie a blockchain jsou obrovskými katalyzátory změn, které způsobí revoluci ve všech aspektech života, včetně způsobu života, podnikových a správních modelů. Je to hybná síla změn pro společnost a globální instituce. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MBA Blockchain management objasňuje metodologie, fungování, etiky, aplikací a problémů s ní spojených. Cílem programu je poskytnout studentům znalosti a porozumění inovativním technologiím umělé inteligenci, kryptografii a blockchainu. Blockchain zahrnuje řadu rychle se rozvíjejících technologických změn v spektru služeb a odvětví. V rámci tohoto kurzu získáte objektivní pohled na klíčové inovace a disrupce v současném prostředí. V rámci programu se naučíte, jak najít, identifikovat a vytvořit nové, zefektivněné a převratné nápady  prostřednictvím technologie blockchain, umělé inteligence či DeFi. Po úspěšném zakončení studia MBA získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MBA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé předměty se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

Předmět základy blockchainu je úvodní předmět pro studenty, kteří by rádi porozuměli technologii blockchainu a jejímu využití v různých odvětvích na celém světě. Předmět představuje blockchain, vysvětluje jeho vlastnosti, zkoumá jeho výhody, zabývá se protokolem Bitcoin jeho vlastnostmi a nakonec poskytuje podrobný pohled a vysvětlení aplikací blockchainu ve financích, řízení dodavatelského řetězce, tokenizaci aktiv (katastry nemovitostí a pozemků) a ve správě identit.

Technologie každý den přinášejí podnikům po celém světě zajímavé příležitosti a nové výzvy. Digitální transformace je aktuálním žhavým tématem a je na pořadu dne téměř každé organizace. Tato nová realita ovlivňuje přístup k zákazníkům, způsob práce týmů, komunikaci a zkrátka hodnotovou nabídku firem. Aby organizace dokázaly na tyto nové potřeby reagovat, musí být vedoucí pracovníci schopni vytvořit jasnou vizi a dobře definovaný plán. Absolvováním předmětu budete schopni provést digitální audit v rámci své organizace nebo jiného podniku, rozvinout myšlení pro rychlé vytváření příležitostí pro digitální transformaci a vypracovat akční plán pro implementaci digitální transformace.

Cílem předmětu je osvojení si zásad strategického řízení prostřednictvím studia metod analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniků, procesu formulace konkurenční strategie a charakteristika různých přístupů k tvorbě a realizaci podnikové strategie vycházejících z různého pojetí konkurenceschopnosti. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického řízení.

Cílem předmětu globální ekonomie je připravit studenty na pochopení a zapojení do globální ekonomiky; předmět si klade za cíl prohloubit znalosti studentů v oblasti ekonomie v kulturně a jazykově rozmanitém světě. Na konci kurzu budou studenti schopni porozumět hlavním faktorům a etapám globálního ekonomického vývoje. Kromě toho budou schopni pochopit složitost historických procesů a porozumí pojmům a otázkám vyvozeným z vývoje globální ekonomiky. Studenti si osvojí dovednosti potřebné k hodnocení zdrojů o globální ekonomice a budou schopni efektivně kriticky vyhodnocovat informace a jejich zdroje.

Předmět blockchain a smart kontrakty vám pomůže proniknout do povědomí o blockchainu, bitcoinu, kryptoměnách a smart kontraktech. Tento předmět je vhodný jak pro netechnické studenty, kteří chtějí více porozumět nově vznikajícím technologiím, jako je blockchain, a případům jejich využití, tak je zajímavý také pro studenty technických oborů, kteří by rádi pochopili základy blockchainových inovací, než se pustí do vývoje chytrých smluv nebo architektury blockchainu. Předmět detailně rozebírá využití chytrých smluv, jejich možnosti a možné rozšíření.

Cílem je seznámit uchazeče se širokou škálou finančních technologií. Ačkoli finančnictví vždy stálo v čele technologických inovací, finanční odvětví se v souvislosti s novými technologiemi rychle mění. Dnes jsou v čele inovací ve finančním odvětví firmy a odborníci na informační technologie. Naším cílem je ukázat genezi a případy využití technologií. Předmět zkoumá klíčové disrupce, které vedly ke vzniku současného FinTech odvětví, dále předmět zkoumá některé klíčové hráče v ekosystému FinTech.

DeFi neboli Decentralized Finance je nová technologie, při níž uživatelé komunikují jako rovný s rovným s algoritmy nebo chytrými smlouvami, nikoli prostřednictvím tradičních zprostředkovatelů, jako jsou banky, makléřské společnosti nebo pojišťovny.  Tato technologie má potenciál změnit finance, jak je známe. Řeší klíčové problémy tradičních financí, jako je nedostatečná inkluze, neefektivita, neprůhlednost, centralizovaná kontrola a nedostatečná interoperabilita. V rámci studia se zaměříme na historický vývoj DeFi a na problémy, které řeší, na mechaniku, nabídku, vlastnictví, půjčky a swapy, dále na základní protokoly související s DeFi a budeme analyzovat klíčová rizika spojené s otázkami a regulacemi okolo DeFi.

Od vzniku internetu se programátoři snaží přijít na to, jak vytvořit [digitální] svět, ve kterém mohou lidé kdekoli - i zcela cizí lidé - bezpečně a efektivně provádět přímé transakce mezi sebou. V podstatě se snaží znovu vytvořit základní kámen civilizace: uspořádaný systém účetnictví, který lidem umožňuje důvěřovat vzájemným tvrzením o tom, co vlastní, co dluží a co jim náleží. Po většinu digitálního věku tuto "důvěru" zprostředkovávaly třetí strany, jako jsou banky, vlády nebo důvěryhodné společnosti, které byly ochotny zaručit, že transakce je platná a bezpečná. Transakce prostřednictvím třetích stran jsou však pomalé a drahé a nemůže je ověřit jen tak někdo, což otevírá dveře podvodům a krádežím. Předmět seznamuje s mechanikou technologie blockchain a s tím, jak blockchain funguje jako důvěryhodná třetí strana a zkoumá artikulaci dalších transformačních způsobů, kterými může blockchain změnit způsob, jakým probíhají obchodní a mezilidská spojení online.

Umělá inteligence (AI) je klíčovým faktorem budoucí konkurenceschopnosti. Umělá inteligence již mění způsob, jakým společnosti vytvářejí obsah pro své online podnikání. Mnozí mluví o jejich použití, ale jen velmi málo z nich je používá. V rámci studia se dozvíte, jaké výhody vám umělá inteligence (AI) může poskytnout oproti konkurenci a jak a pro jaký obsah můžete tuto technologii použít ve svém online podnikání. V rámci předmětu se seznámíte se základy používání velkých objemů dat, umělé inteligence a strojového učení a s různými oblastmi, v nichž je lze využít pro podporu podnikání.

Naučili jste se vytvořit inovační strategii a stanovili vizi, cíle SMART a výsledná opatření. Identifikovali jste kompetence, jako je lean startup, makerspace a designové myšlení, a vybrali jste nástroje pro budování inovační kultury. Nyní se dozvíte, jak svou strategii realizovat. Předmět se zabývá etikou a riziky umělé inteligence, návrhem rámce řízení pro spravedlivé použití umělé inteligence a také řízením lidí v rámci spravedlivého návrhu personálních funkcí v oblasti strojového učení. Seznámíte se také s efektivními marketingovými strategiemi využívajícími datovou analytiku a s tím, jak může personalizace zlepšit a prodloužit cestu a životní cyklus zákazníka.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute