MBA Řízení rizik

Program MBA Řízení rizik se zabývá příčiny rizik, definicemi ohrožení, dopadů a riziky. Program se detailně věnuje metodám pro identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení rizik.

O PROGRAMU

Program MBA Řízení rizik se zabývá problematikou systémového řízení rizik v praxi a poskytuje využitelné penzum znalostí a dovedností. Studiem programu získají studenti znalosti a dovednosti využitelné v praxi při systematické identifikaci a analýze rizik a rizikových faktorů, které v podnicích rozhodují o spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů. Cílem předmětu je seznámit studenty s příčinami rizik, s metodami a způsoby identifikace, analýzy, hodnocení a řízení rizik. Studium programu si studenti osvojí postupy pro určení dopadů a zvládnutí rizik. Absolvent je schopen vysvětlit postupy zvládání systémových rizik. Studiem programu MBA Řízení rizik získá student nejen teoretické znalosti, ale zaměření především na praktické zvládnutí taktik a metod, které jsou pro řízení rizik nezbytné. Dále je program zaměřen na praktické návrhy a opatření pro jednotlivé rizika a rizikové stavy. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Program MBA Řízení rizik se zabývá příčiny rizik, definicemi ohrožení, dopadů a riziky. Program se detailně věnuje metodám pro identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení rizik. Cílem programu je získání obecných znalostí z oblasti systémového řízení rizik. Program detailně  probírá systémové přístupy, systémové myšlení, systémové metody a systémové postupy. Dále se program zabývá speciálními odbornými znalostmi vybraných systémových metod (předcházení, řízení, modelování, mezní stavy, hodnocení, statistika). Po úspěšném zakončení studia MBA získá student prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MBA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé předměty se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

Cílem předmětu je seznámení studentů s jednou z klíčových disciplín public relations, a to krizovou komunikací, která úzce souvisí s krizovým managementem a řízením organizace či státu v době krize. Studenti budou obeznámeni se základními principy krizové komunikace, její důležitostí a s postupy, kterých lze využít při komunikaci nastalé negativní události či situace. Po jeho úspěšném absolvování budou studenti vědět, co dělat či nedělat při krizové komunikaci, jak lze pro krizovou komunikaci využít jednotlivá média, a především jak celou komunikaci v době krize úspěšně zvládnout.

Řízení rizik je jednou z oblastí řízení, která se soustředí hlavně na identifikaci, hodnocení a možné snížení rizika. Studenti budou v rámci tohoto předmětu seznámeni s různými metodami a technikami prevence rizik, díky kterým lze eliminovat již existující či potencionální faktory zvyšující riziko. Dále se studenti zaměří na základní postupy měření rizika, pochopí úlohu vedoucího v oblasti řízení rizik a budou schopni identifikovat, zabezpečovat, analyzovat, ošetřit a monitorovat rizika ve všech oblastech řízení.

V rámci předmětu Kontrola vnitřní a vnější budou studenti seznámení s hlavními metodami a problémovými oblastmi kontroly, dále se naučí identifikovat jednotlivé kontrolní mechanismy, vyjádřit specifika kontroly a budou především schopni porozumět kontrole jako takové s ohledem na to, že se jedná o stěžejní nástroj řízení podniku. Úspěšným absolvováním předmětu studenti získají ucelený přehled o funkci a významu kontroly ve vztahu k auditu a rozdílu mezi těmito pojmy.

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí kontroly z pozice manažerů. Zdůrazňuje korekční a motivační funkce kontroly jako soustavného sledování a hodnocení pracovních procesů a důležité jevy z jejího vnějšího prostředí. Předmět dále prohlubuje znalosti v oblasti řízení podniku v souvislosti s kontrolními systémy a výsledky kontrol.

Cílem předmětu je poskytnutí komplexního přehledu o možnostech využití externího auditu pro podnikovou sféru, dále informovat o jeho legislativním rámci, vytvoření komparace interního a externího auditu se zdůrazněním relevantních rozdílů mezi nimi. Předmět je zaměřen na poskytnutí komplexního přehledu o auditu v obecné rovině, od historického vývoje až po současnou legislativní úpravu. Předmět vymezuje vybrané pojmy, představuje hlavní participující subjekty a obsahuje detailní deskripci průběhu auditu.

Cílem předmětu je porozumění teoretickému základu auditu a osvojení si metodiky provádění auditu v souladu s mezinárodními pravidly. Audit účetních výkazů, nebo také finanční audit, je nezávislé ověření účetních výkazů auditorem v míře dostatečné k vyslovení názoru, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Oproti klasickému pojetí auditu, které se vztahovalo zejména k účetnictví zasahuje dnešní audit do oblasti managementu ekonomicky činných subjektů v celé jeho šíři. Studenti se seznámí s významem auditu, jeho riziky, právní odpovědností i profesionální etikou auditora. Předmětem výkladu jsou teoretické metody auditu a hlavní principy auditu.

Cílem předmětu je seznámit studenta s aktivními a přiměřenými opatřeními proti podvodům s využitím nákladově efektivních prostředků. V předmětu je vymezeno cílené hodnocení rizika podvodu a detailně popsány regulační předpisy, nákladově efektivní řízení rizika podvodu a provádění účinných a přiměřených opatření proti podvodům, což v praxi znamená cílený a diferencovaný přístup k jednotlivým programům a situacím.

Cílem předmětu je navázat na znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, finančního a manažerského účetnictví a z oblasti finančního řízení a prohloubit tyto znalosti. Důraz je kladen na porozumění významu nástrojů controllingu pro manažerskou práci i jejich kvalitnímu zabezpečení ekonomickými informacemi založenými na finančním a manažerském výkaznictví a účetnictví. Zvláštní pozornost je věnována přesnému vymezení rozhraní mezi controllingem strategickým a operativním, kvalitativním a kvantitativním nástrojům měření výkonnosti a manažerským odpovědnostem spojených s controllingovými aktivitami.

Cílem předmětu Corporate Governance je poskytnout studenům hlubší poznání té části práva obchodních korporací, jenž se věnuje kapitálovým společnostem, tedy zejména těch, jejichž cenné papíry jsou kótovány na regulovaném trhu. Pozornost je věnována především právní úpravě i praxi v souvislosti s problematikou řízení a správy akciové společnosti.

Cílem předmětu je vymezení základních pojmů a souvislostí ve strategickém i operativním inovačním controllingu a managementu změn. Student porozumí mechanismu vzniku a řízení rizik při inovacích. Hlavním cílem předmětu je pochopit úlohu controllingu, která spočívá v aktivní podpoře inovací, ať už jde o jednorázové inovace, nebo celkový procesní pohled na ně ve smyslu nepřetržitého procesu zlepšování.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute