MBA Audit a kontrolní systémy

Program MBA Audit a kontrolní systémy je určen zejména pro auditory, kteří chtějí získat hlubší znalosti a rozšířit si obzory v oblasti interního i externího auditu.

O PROGRAMU

Program MBA Audit a kontrolní systémy je určen zejména pro auditory, kteří chtějí získat hlubší znalosti a rozšířit si obzory v oblasti interního i externího auditu. V rámci studia získají studenti ucelený přehled o problematice auditu, jeho členění, aktuálně využívaných metod i jeho historického vývoje a po jeho úspěšném absolvování budou schopni samostatně zpracovávat analýzy rizik, plánovat proces auditů a aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi. Opomenuty nebudou ani základní požadavky na výkon auditorské profese s ohledem na auditorské standardy či jinou legislativu. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MBA Audit a kontrolní systémy seznámí absolventy s analýzou rizik, přípravou plánovacích procesů auditů nebo aplikovací vybraných přístupů externích a interních auditorů, včetně použití moderních technik. Program je vhodný pro auditory kteří si chtějí zdokonalit své znalosti v oboru, dále i všem manažerům, vedoucím pracovníkům a podnikatelům, kteří chtějí dosáhnout vyšší efektivity díky zavedení interního auditu a kontrolních systémů do své organizace. Po úspěšném zakončení studia MBA na European Business & Management Institute získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MBA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří zodpovězení testových otázek a absolvování praktické aplikační zkoušky z každého předmětu v programu. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé předměty se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí kontroly z pozice manažerů. Zdůrazňuje korekční a motivační funkce kontroly jako soustavného sledování a hodnocení pracovních procesů a důležité jevy z jejího vnějšího prostředí. Předmět dále prohlubuje znalosti v oblasti řízení podniku v souvislosti s kontrolními systémy a výsledky kontrol.

Předmět seznamuje s podstatou zákonné úpravy auditu v EU a ČR, Etickým kodexem, Mezinárodními auditorskými a ověřovacími standardy (ISA a další). Předmět je určen k získání základních znalostí o etickém kodexu, a to jak z hlediska zájemců o práci auditora, tak z hlediska subjektů auditu a uživatelů zpráv auditora.

Cílem předmětu je seznámit studenty s výstupem auditu, závěry auditu a výroky auditora. Výstupem prověrky je zpráva auditora obsahující v tomto duchu formulovaný závěr auditora, nikoli výrok auditora. Vedle zprávy však auditor může vyhotovit také dopis auditora, ve kterém může uvést zjištěné nedostatky, které nebyly natolik významné, aby měly za následek modifikaci výroku auditora, nedostatky vnitřního kontrolního systému a případná doporučení k jejich odstranění. Po absolvování předmětu bude student schopen posoudit rizika klienta a sestavit auditorskou zprávu.

Cílem předmětu je porozumění teoretickému základu auditu a osvojení si metodiky provádění auditu v souladu s mezinárodními pravidly. Audit účetních výkazů, nebo také finanční audit, je nezávislé ověření účetních výkazů auditorem v míře dostatečné k vyslovení názoru, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Oproti klasickému pojetí auditu, které se vztahovalo zejména k účetnictví zasahuje dnešní audit do oblasti managementu ekonomicky činných subjektů v celé jeho šíři. Studenti se seznámí s významem auditu, jeho riziky, právní odpovědností i profesionální etikou auditora. Předmětem výkladu jsou teoretické metody auditu a hlavní principy auditu.

Cílem předmětu je vymezit podstatu interního auditu jakožto moderního nástroje podpory řízení podniku, jehož hlavním posláním je přinášet organizaci přidanou hodnotu a zdokonalovat její vnitřní procesy. Student získá základní znalosti a orientaci v tomto oboru a jsou mu objasněny druhy interního auditu a mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Dále je v předmětu probírán interní audit ve veřejné správě a nezávislost a objektivita interního auditu. Důležitým bodem předmětu je vztah interního auditu k jiným disciplínám.

Cílem předmětu je seznámit studenta se všemi fázemi auditního procesu. Provádění auditu lze rozčlenit do 5 auditních fází (příprava, výkon, shrnutí výsledku, reporting a monitoring opatření k nápravě). Předmět popisuje veškeré fáze detailně, student je tedy seznámen s procesem auditu od zvolení čísla auditu, auditorského týmu a auditovaného subjektu, přes předmět auditu, datum zahájení auditu na místě, předpokládaný počet dnů auditu na místě (dle uvážení vedoucího oddělení AO) až po rozsah auditu, obecné cíle auditu a informace ohledně předložení zprávy.

V rámci předmětu Kontrola vnitřní a vnější budou studenti seznámení s hlavními metodami a problémovými oblastmi kontroly, dále se naučí identifikovat jednotlivé kontrolní mechanismy, vyjádřit specifika kontroly a budou především schopni porozumět kontrole jako takové s ohledem na to, že se jedna o stěžejní nástroj řízení podniku. Úspěšným absolvováním předmětu studenti získají ucelený přehled o funkci a významu kontroly ve vztahu k auditu a rozdílu mezi těmito pojmy.

Cílem předmětu je poskytnutí komplexního přehledu o možnostech využití externího auditu pro podnikovou sféru, dále informovat o jeho legislativním rámci, vytvoření komparace interního a externího auditu se zdůrazněním relevantních rozdílů mezi nimi. Předmět je zaměřen na poskytnutí komplexního přehledu o auditu v obecné rovině, od historického vývoje až po současnou legislativní úpravu. Předmět vymezuje vybrané pojmy, představuje hlavní participující subjekty a obsahuje detailní deskripci průběhu auditu.

Cílem předmětu je seznámit studenta s aktivními a přiměřenými opatřeními proti podvodům s využitím nákladově efektivních prostředků. V předmětu je vymezeno cílené hodnocení rizika podvodu a detailně popsány regulační předpisy, nákladově efektivní řízení rizika podvodu a provádění účinných a přiměřených opatření proti podvodům, což v praxi znamená cílený a diferencovaný přístup k jednotlivým programům a situacím.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Kontrolní test:
Každý předmět obsahuje kontrolní test, který ověřuje znalosti a pochopení probírané látky.
Praktická zkouška:
Zakončení každého předmětu absolvováním praktické aplikační zkoušky.
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute