MBA Real Estate Management

Program MBA Real Estate Management poskytuje úvod do problematiky nemovitostí se zaměřením na otázky investic, financování, správy a prodeje nemovitostí

O PROGRAMU

Program MBA Real Estate Management poskytuje úvod do problematiky nemovitostí se zaměřením na otázky investic, financování, správy a prodeje nemovitostí. V rámci programu získáte kompletní vzdělání v oblasti správy nemovitostí, díky kterému budete skvěle připraveni na vybudování své kariéry v oblasti nemovitostí a jejich prodeje a oceňování. Pokud máte zájem stát se odborníkem v oblasti nemovitostí je pro vás tento kurz naprosto ideální volbou. Studenti se seznámí s životním cyklem nemovitosti, oceňováním, pozemkovým právem, fungováním realitních kanceláří a správou majetku. Pozornost je ale věnována také ekonomii, plánování a rozvoji, property managementu a základním zásadám účetnictví. Studium je navrženo tak, aby studentům poskytlo pokročilé znalosti realitních procesů se zvláštním důrazem na analýzu nemovitostí, jejich správu a prodej. Program MBA Real Estate Management se podrobně věnuje oceňování a odhadu nemovitostí. Absolvování studijního programu MBA Real Estate Management vám mimo jiné otevře cestu k získání vázané živnosti realitního zprostředkovatele a vybaví vás znalostmi a kompetencemi v ekvivalentu k této profesní kvalifikaci. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Cílem studia programu MBA Real Estate Management je poskytnout studentům klíčové poznatky související s komplexní správou nemovitostí, seznámit studenty se znaleckou činností, se zaměřením na oceňování staveb, stavebních materiálů i celých nemovitostí. Program se detailně věnuje současně platné legislativě a zkoumá její požadavky ve věci správy nemovitostí a základní právní aspekty ve vztahu k vlastnictví nemovitosti. Program se zabývá také prvky smluvního zajištění transakce, zajištění dokumentace a součinnosti s úřady. Studium programu MBA Real Estete Management je vhodné nejen pro realitní makléře, majitele realitních kanceláří, ale pro všechny, kteří se v rámci své kariéry setkávají s obchodováním, správou, prodejem či pronájmem nemovitostí. Po úspěšném zakončení studia MBA získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MBA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří zodpovězení testových otázek a absolvování praktické aplikační zkoušky z každého předmětu v programu. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé předměty se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

Cílem předmětu je orientace v problematice znalecké činnosti, znaleckých oborů a znalců, jakož i samostatně se naučit provést ocenění jednotlivých typů objektů podle různé metodiky. Předmět studenty seznámí se znaleckou činností, se zaměřením na oceňování staveb, stavebních materiálů i celých nemovitostí. Cílem předmětu je objasnění metodiky stanovení ceny podle platných právních předpisů. Absolventi se rovněž naučí konstruovat a aplikovat oceňovací a finanční vzorce v kontextu oceňování a odhadu nemovitostí.

V rámci toho předmětu budou uchazeči rozvíjet znalosti a praktické dovednosti v souvislosti se správou nemovitostí. Absolvováním předmětu studenti pochopí vztahy mezi pronajímateli a nájemci a budou schopni vyhodnotit alternativní profesionální strategie v řadě scénářů správy majetku a nemovitostí. Důraz bude kladen na strategické situace správy majetku a operativní správy nemovitostí. Předmět se věnuje technické správě budov a nemovitostí a optimalizaci nákladů na spotřebu energií. Předmět se zabývá povinnostmi správce a vlastníka nemovitosti, detailně se věnuje právním aspektům pronajímatele a nájemce a vysvětluje vztahy nájemce a nájemníka.

Cílem předmětu je představit podobu daňového systému ČR a naučit základní techniky daňové správy. Studiem tohoto předmětu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v ČR a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací. Studenti získají přehled o předmětu daně, základu daně, náležitostech spojených s prokazováním vykázaných daňových povinností. Po absolvování předmětu budou studenti znát a umět vysvětlit místo a funkci účetnictví jako základního zdroje ekonomických informací a budou umět provádět záznamy základních hospodářských operací v průběhu účetního období a provést základní úkony v rámci účetní uzávěrky.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Cílem předmětu je prohloubení znalostí týkajících se významu a fungování katastru nemovitostí. Předmět studenty seznámí s významy zápisů v katastru nemovitostí, historickým přehledem fungování katastru a příslušnými právními prameny. Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se v postupech katastrálního úřadu při provádění zápisů v takové míře, aby student uměl posoudit, jaké listiny a s jakým obsahem předložit k zápisu do katastru nemovitostí. Absolvováním předmětu se student bude orientovat v jednotlivých výstupech z informačního systému katastru nemovitostí.

Studenti absolvováním předmětu pozemkové právo získají základní znalosti o institutech, principech a metodách regulace pozemkového práva. Cílem předmětu je poskytnout celkový přehled o zvláštnostech a právní úpravě právních vztahů k pozemku, poskytnout základní orientaci ve stěžejních právních předpisech. Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen vyjmenovat a interpretovat základní prameny pozemkového práva, dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům a zvládne určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech.

Předmět realitní trh a obchodování s nemovitostmi poskytuje kritickou analýzu tržních trendů včetně prodeje, nájmů, poskytování úvěrů a hypoték. Předmět poskytuje hloubkovou analýzu trendů, tržních aktivit, úvěrů, pronájmů a prodejů nemovitostí. Předmět se věnuje plánování měst, chování a mobilitě obyvatelstva. Z makroekonomického hlediska získají studenti představu o tom, jak změny na finančních trzích, příliv mezinárodního kapitálu, místní náklady na kapitál a změny v deficitu či přebytku obchodní bilance ovlivňují současné a budoucí trhy s nemovitostmi. Zvláštní pozornost je v předmětu věnována získání dovedností potřebných k rozlišení krátkodobých spekulativních výkyvů v oblasti nemovitostí od skutečných nebo očekávaných změn v ocenění aktiv, které jsou dány fundamentálními faktory. Předmět analyzuje mikroekonomické determinanty hodnoty nemovitostí a výnosů z pronájmu a současné globální trendy v poptávce po nemovitostech a jejich oceňování.

Předmět zkoumá proces a techniky analýzy nemovitostí jako investičního prostředku, jakož i vliv tržních podmínek a vládních politik na investice do nemovitostí. Předmět umožní uchazečům podrobně porozumět zásadám, teoriím, technikám a postupům souvisejícím s oceňováním investic do nemovitostí a závazků pro různé účely. Předmět se snaží prozkoumat více aplikovaných situací oceňování jako je realizace oceňování v souvislosti se zákonnými požadavky, řízením investic a analýzou portfolia. Uchazeči budou uplatňovat kritičtější chápání a rozvíjet dovednosti nezbytné pro tvorbu investičních a tržních ocenění, včetně provádění komplexních ocenění, hodnocení a interpretací výkonnosti investic do nemovitostí na úrovni jednotlivých aktiv a portfolia.

Předmět seznámí studenta s možnostmi a výsledky efektivního sebeřízení. Proces efektivního sebeřízení vám umožní maximalizovat vaši produktivitu, zlepšit výkon vašeho pracoviště a efektivně dosáhnout profesionálních cílů. Zlepšení dovedností v oblasti sebeřízení vám může pomoci lépe řídit vaši kariéru a dosahovat lepších výsledků. Cílem tohoto předmětu je zastavit se a přemýšlet o své vlastní povaze, předpokladech, přesvědčeních, hodnotách a cílech. Po absolvováním předmětu bude student lépe pracovat s časem a zvládá lépe řídit nejen čas ale i stres.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Kontrolní test:
Každý předmět obsahuje kontrolní test, který ověřuje znalosti a pochopení probírané látky.
Praktická zkouška:
Zakončení každého předmětu absolvováním praktické aplikační zkoušky.
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute