MBA Mezinárodní vztahy a obchod

Program MBA Mezinárodní vztahy a obchod poskytuje studentům možnost podrobně prostudovat různé oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodního managementu a mezinárodních vztahů.

O PROGRAMU

Program MBA Mezinárodní vztahy a obchod poskytuje studentům možnost podrobně prostudovat různé oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodního managementu a mezinárodních vztahů. Absolvování tohoto programu umožnuje účast na diplomatických misích na pozici středního a vyššího personálu a taky ve státních správách zodpovídajících za zahraniční politiku státu, komerčních a nekomerčních mezinárodních organizacích. Studenti mohou vystupovat jako specialisté pro konkrétní státy nebo oblasti. Studenti tohoto oboru budou rozvíjet a prohlubovat své manažerské dovednosti v oblasti mezinárodního obchodu a podnikání. Tento program poskytuje komplexní znalosti o všech aspektech mezinárodního obchodu a vztahů a má za cíl seznámit studenty s problematikou mezinárodních vztahů, včetně politických a ekonomických vztahů. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MBA Mezinárodní vztahy a obchod je navrženo tak, aby poskytlo studentům ucelený přehled o problematice mezinárodních vztahů a moderních dějin a jejich vlivu na mezinárodní vztahy mezi státy. Důraz je kladen na oblast mezinárodního obchodu, která je pro uchazeče bezpochyby stěžejní, a na koncept spolupráce s nadnárodními obchodními partnery. Po úspěšném absolvování studia MBA na European Business & Management Institute získáte prestižní profesní titul MBA. Dále obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MBA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé předměty se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

Studiem předmětu mezinárodní obchod jsou studenti seznámeni s obchodováním na mezinárodním trhu. V předmětu jsou důkladně vysvětleny pojmy otevřenost ekonomiky, uzavřenost ekonomiky a vývoz a dovoz zboží.  Dále se předmět zaměřuje na členství ČR v EU a jeho dopady v mezinárodním obchodě. V předmětu se studenti seznamují s typy mezinárodního obchodu a důsledky mezinárodního obchodu na ekonomické procesy.

Studiem předmětu mezinárodní vztahy získá student přehled o společenských, ekonomických, politických a bezpečnostních procesech, souvislostech a předpokladech. Předmět se zaměřuje na současnou podobu a charakter mezinárodních vztahů a věnuje se také aktérům mezinárodních vztahů a klíčovým otázkám, jako jsou mezinárodní ekonomické vztahy či globalizace.

Cílem předmětu mezinárodní marketing je seznámit studenty s novými poznatky, objasnit význam mezinárodního marketingu a jeho úlohu a nástroje. Zvláštní pozornost je věnována specifikům mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Předmět vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, kde komunikace hraje důležitou roli, zásady segmentace a výběru cílových trhů, marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Studiem předmětu projektový management získáte možnost seznámit se s hlavními procesy řízení projektu. Získáte znalosti o projektovém managementu a osvojíte si dovednosti a schopnosti pro praktické uplatnění projektového managementu v systému řízení podniků a jiných institucionálních organizací. Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy a specifikací klíčových rysů inovací a inovačního podnikání. Projektový management přináší v praxi řadu změn i rizik a problémů z nich vyplývajících s nutností odhalení a odstranění jejich příčin. Předmět se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů.

Cílem předmětu mezinárodní finance a měnové systémy je poskytnout přehled o vývoji mezinárodních financí a měnových systémů, ekonomických teorií v historii až po současnost. Dalším cílem je ukázat komplexní pohled na oblast mezinárodních financí, seznámit studenty se základními pojmy, principy, činnostmi a případnými směry dalšího rozvoje mezinárodních financí. V předmětu je zachycen vývoj ekonomických teorií od počátků v antickém Řecku až po postkeynesiánství.

Mezinárodní obchodní právo je zaměřeno především na obchodování na mezinárodním trhu. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům náhled na tuto problematiku především z obchodně-právního hlediska. Tématem bude nejen členství ČR v Evropské Unii či v různých mezinárodních organizacích, ale také organizace mezinárodních podniků, strategické aliance, inovace v mezinárodním obchodě, obchodní smlouvy nebo platební nástroje, které jsou nejčastěji v mezinárodním obchodě využívány.

Předmět zaměřený na základy mezinárodního práva soukromého zahrnuje výklad právních norem, které upravují výlučně soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Výklad bude zaměřen na vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva, ve kterých se objevuje zahraniční či cizí prvek, stejně tak na procesní normy upravující postup soudu či jiných orgánů a účastníků řízení s mezinárodním prvkem.

Studiem předmětu mezinárodní organizace a integrace student získá informace o ekonomické integraci, jejích motivech, smyslu a možných konfliktech. Dále zjistí student důvody, výhody a nevýhody integrace. Navazujícím tématem na integraci jsou v předmětu probírány mezinárodní organizace, kde je detailně probrán jejich smysl, výhody i nevýhody.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute