MBA Inovační management

Studijní program MBA Inovační management je určen pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti vedení inovačních procesů a strategií v podnikání.

O PROGRAMU

Studijní program MBA Inovační management je určen pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti vedení inovačních procesů a strategií v podnikání. Program klade důraz na pochopení principů inovací, technologií a změn, které jsou důležité pro udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost podniků. Studenti se naučí, jak identifikovat a využít nové příležitosti pro inovace, rozvíjet a implementovat inovační strategie a zvládat technologické změny v organizaci. Program pokrývá široké spektrum témat, včetně zásad správy a vedení inovačních projektů, analýzy trhu a trendů v technologiích, strategického plánování a hodnocení rizik spojených s inovacemi. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Cílem programu je poskytnout studentům komplexní pohled na proces inovací v podnikatelském prostředí a vybavit je dovednostmi potřebnými pro efektivní vedení inovačních projektů a strategií v organizacích. Absolventi tohoto programu získají schopnosti pro efektivní řízení inovací, překonávání výzev spojených s technologickými změnami a pro vytváření konkurenční výhody prostřednictvím inovativních přístupů. Po úspěšném zakončení studia MBA získáte prestižní profesní titul MBA, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MBA studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé předměty se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.

Předmět se zaměřuje na poskytnutí pevných základů v oblasti inovačního managementu a klade důraz na porozumění procesům inovací, od identifikace potřeb trhu až po komercializaci. Studenti se naučí identifikovat a rozvíjet inovační příležitosti v různých průmyslových odvětvích, a jak vytvářet a udržovat inovační kulturu v organizacích. Během studia se studenti seznámí s různými typy inovací, včetně produktových, procesních a sociálních inovací. Předmět rovněž zahrnuje studium metodologií pro efektivní vedení inovačních projektů. Důraz je kladen na význam týmové práce a kolaborativního přístupu v inovačním procesu.

Předmět se zaměřuje na integraci inovačních strategií do celkového strategického plánování organizace a klade důraz na analýzu trhu, konkurenčního prostředí a interních schopností firmy v kontextu inovací. Studenti se naučí, jak formulovat a implementovat inovační strategie, které podporují dlouhodobé cíle firmy a seznámí se s různými metodami a nástroji pro efektivní strategické rozhodování v oblasti inovací. Předmět také zkoumá, jak se vyrovnávat s výzvami a nejistotami spojenými s inovacemi a podporuje rozvoj dovedností v oblasti leadershipu a managementu změn.

Předmět se zaměřuje na prozkoumání nejnovějších technologických trendů a jejich vlivu na inovace a jak tyto technologie mění podnikatelské modely a průmyslová odvětví. Studenti se naučí, jak identifikovat a využít technologické inovace pro vytváření konkurenční výhody a seznámí se s klíčovými technologickými trendy, jako je umělá inteligence, internet věcí, big data a další. Cílem předmětu je poskytnout studentům pochopení rostoucího významu technologií v inovačním procesu.

Předmět se zaměřuje na rozvoj schopností vedoucích pracovníků generovat kreativní a inovativní přístupy v řízení a poskytuje nástroje pro identifikaci a překonávání bariér inovací v organizaci. Studenti se v rámci předmětu naučí, jak podporovat a stimulovat tvořivé myšlení v rámci svých týmů a seznámí se s metodami, jak efektivně aplikovat kreativní myšlení na strategické plánování a rozhodování. Zabývají se i rolí kulturních a organizačních faktorů ve vedení a inovacích. Důraz je kladen na techniky brainstormingu, kritického myšlení a řešení problémů. Cílem předmětu je rozvíjet vedoucí pracovníky, kteří jsou schopni inovativně přistupovat k výzvám a příležitostem v podnikání.

Předmět se soustředí na právní rámce a etické otázky spojené s inovační činností. Studenti se v tomto předmětu seznámí s právními aspekty duševního vlastnictví, patentů a licencování a naučí se, jak se orientovat v komplexních právních a etických dilematech inovativního procesu. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti identifikovat a řešit potenciální právní a etické problémy. Cílem je připravit studenty na efektivní a odpovědné vedení inovačních projektů v souladu s právními a etickými standardy.

Předmět se věnuje metodám identifikace, hodnocení a řízení rizik spojených s inovačními projekty a zdůrazňuje význam správného hodnocení inovačních projektů z hlediska potenciálního návratu investic a rizik. Studenti se naučí používat kvantitativní a kvalitativní nástroje pro analýzu rizik a seznámí se s různými metodami hodnocení inovačních projektů, včetně analýzy nákladů a přínosů. Důraz je kladen na schopnost predikovat budoucí výzvy a přizpůsobit inovační strategie v dynamickém obchodním prostředí. Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi potřebnými k efektivnímu řízení rizik a zajištění úspěchu inovačních iniciativ.

Předmět se zaměřuje na strategie a techniky efektivního marketingu inovací a nových produktů a poskytuje znalosti o vývoji a implementaci marketingových kampaní, které odpovídají inovačním produktům Studenti se naučí, jak identifikovat cílové trhy a potřeby zákazníků pro inovační produkty a seznámí se s metodami měření a analýzy účinnosti marketingových aktivit. Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi pro úspěšný marketing inovací v různorodých tržních podmínkách.

Předmět se soustředí na rozvoj schopností řídit a implementovat změny v organizacích a pokrývá strategie a techniky pro efektivní řízení odporu vůči změnám. Studenti se naučí identifikovat faktory, které vedou ke změnám v organizační struktuře a kultuře a seznámí se s roli vedení při formování a udržování pozitivní organizační kultury. Cílem předmětu je připravit studenty na řízení komplexních změn a vytváření kultury podporující inovace a kontinuální zlepšování.

Předmět poskytuje podrobný pohled na financování a ekonomické aspekty inovačních projektů a zabývá se metodami hodnocení finančního rizika a možnostmi financování inovací. Studenti se naučí analyzovat finanční náročnost a návratnost inovačních projektů a seznámí se s různými zdroji financování, včetně venture kapitálu a státních dotací. Předmět také poskytuje znalosti o finančním plánování a rozpočtování pro inovační projekty. Zdůrazňuje se význam finanční udržitelnosti inovací a jejich vliv na celkovou finanční zdravost firmy. Cílem předmětu je naučit studenty efektivně řídit finanční aspekty inovačních aktivit a podporovat finanční úspěch inovací.

Předmět se soustředí na rozvoj dovedností potřebných pro úspěšné vedení a motivaci týmů pracujících na inovačních projektech a poskytuje znalosti o technikách motivace a budování týmového ducha. Studenti se naučí aplikovat různé styly vedení, které jsou efektivní v různých fázích inovačního procesu a seznámí se s metodami hodnocení a rozvoje výkonu týmů. Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi pro efektivní vedení týmů, které jsou schopny realizovat inovační projekty a dosahovat vynikajících výsledků.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute