BBA Základy managementu

Program BBA Základy managementu připravuje studenty pro funkce nižší a střední úrovně řízení různých druhů firem a organizací.

O PROGRAMU

Program BBA Základy managementu připravuje studenty pro funkce nižší a střední úrovně řízení různých druhů firem a organizací. Program seznamuje studenty se základy a principy managementu, které se jim mohou hodit jak v podnikatelské činnosti, v práci na manažerské pozici tak také v každodenním životě. Postupně budou probrány základní postupy a nástroje základů managementu. Studiem programu se studendti naučí identifikovat základní pojmy, názory, princip a koncepce vztahující se k oblasti managementu, charakterizovat manažera, jeho činnosti, role a odpovědnosti a vyjmenovat a vysvětlit základní manažerské funkce – plánování, rozhodování, organizování a kontrolu. Absolventi studiem programu získají kompetence pro vedení pracovních kolektivů a řešení managerských problémů v konkrétní organizaci. Po dokončení programu studenti automaticky splní požadavky na přijetí do programu MBA. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu Bachelor of Business Administration (BBA) je navrženo tak, aby poskytovalo uchazečům s dokončeným středoškolským studiem ideální přípravu pro budoucí nadstavbu – studium MBA. Program nabízí studentům komplexní teoretické informace týkající se oblastí řízení, organizace, plánování a vedení. Po úspěšném absolvování studia BBA na European Business & Management Institute získáte prestižní profesní titul BBA. Dále obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení BBA studia musí student absolvovat celkem sedm předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium BBA představuje bakalářský stupeň manažerského profesního vzdělávání a slouží tedy jako příprava na následné studium MBA. Program je sestaven tak, aby studentům nabídl ucelené základní informace ze všech odvětví managementu, bez kterých se vedoucí pracovník či jiný specialista v tomto oboru neobejde.

Cílem předmětu základy managementu je teoreticky a prakticky zasvětit studenty do současného manažerského myšlení a jednání v kontextu relevantních manažerských funkcí. Předmět vysvětluje základní pojmy a nástroje používané v soudobém managementu. Studenti si osvojí principy a vybrané nástroje a techniky základních manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Cílem předmětu personální management je pochopit význam strategického řízení lidských zdrojů a personálního řízení v organizaci a uvědomit si jejich provázanost s firemní strategií. Předmět klade důraz na seznámení studentů s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují.

Předmět projektový management se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu, dále optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

Cílem předmětu Ekonomika a finance podniku je nabídnout studentům ucelené informace týkající se finančního rozhodování, způsobů financování podnikových aktiv či stanovení optimální kapitálové struktury. Pozornost bude věnována též finančním vztahům s vnějším okolím, hodnocení výkonnosti podniku a samotné finanční analýze. Úspěšným absolvováním předmětu získají studenti přehled o základních metodách řízení cash-flow, likviditě podniku, analýzách hospodaření a významu jednotlivých informačních toků na financování společnosti.

Studium předmětu firemní kultura umožní studentům seznámit se se základními pojmy souvisejícími s firemní kulturou, která tvoří soubor jejích zvyklostí a tradic, hodnot a norem, projevující se v charakteristických formách chování zaměstnanců. Vytváří rámec, který do značné míry určuje, vede a motivuje chování lidí při práci. Objasníme vzájemnou souvislost manažerské kultury se strategií firmy a vliv organizační kultury na výkonnost organizace.

Předmět seznámí studenta s možnostmi a výsledky efektivního sebeřízení. Proces efektivního sebeřízení vám umožní maximalizovat vaši produktivitu, zlepšit výkon vašeho pracoviště a efektivně dosáhnout profesionálních cílů. Zlepšení dovedností v oblasti sebeřízení vám může pomoci zvýšit zaměstnatelnost a lépe řídit vaši kariéru. Aby mohl člověk dobře a efektivně vést ostatní, musí se nejprve naučit vést sám sebe. Cílem tohoto předmětu je zastavit se a přemýšlet o své vlastní povaze, předpokladech, přesvědčeních, hodnotách a cílech. Absolvováním předmětu umí student lépe pracovat s časem a zvládá lépe řídit nejen čas ale i stres.

Podmínky přijetí:
Podmínkou pro přijetí do programu BBA je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
10 – 12 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 8 - 12 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 20 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute