BBA Marketing a komunikace

Program BBA Marketing a komunikace je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak to chodí v médiích nebo v oblasti reklamy, marketingu a PR.

O PROGRAMU

Program BBA Marketing a komunikace je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak to chodí v médiích nebo v oblasti reklamy, marketingu a PR. Studenti si osvojí základní znalosti spojené s prací v reklamě a marketingu. Tento program je určen pro manažery agentur a absolventy středních škol, kteří chtějí získat znalosti z oblasti marketingu a komunikace. Program je koncipován tak, aby poskytl studentům potřebný teoretický základ, a přitom zajistil v co nejvyšší míře navázání na aktuální trendy a umožnil získat potřebné praktické kompetence. Absolventi programu se naučí, jak plánovat a realizovat komunikační kampaně, osvojí si fungování hlavních marketingových nástrojů a umí vyhodnocovat účinky reklamních sdělení na dané publikum. Po dokončení programu studenti automaticky splní požadavky na přijetí do programu MBA. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu Bachelor of Business Administration (BBA) je navrženo tak, aby poskytovalo uchazečům s dokončeným středoškolským studiem ideální přípravu pro budoucí nadstavbu – studium MBA. Program nabízí studentům komplexní teoretické informace týkající se oblasti marketingu.  Po úspěšném absolvování studia BBA na European Business & Management Institute získáte prestižní profesní titul BBA. Dále obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení BBA studia musí student absolvovat celkem sedm předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium BBA představuje bakalářský stupeň manažerského profesního vzdělávání a slouží tedy jako příprava na následné studium MBA. Program je sestaven tak, aby studentům nabídl ucelené základní informace ze všech odvětví marketingu, bez kterých se vedoucí pracovník či jiný specialista v tomto oboru neobejde.

Cílem předmětu základy marketingu je seznámit studenty s marketingem, jeho podstatou a jednotlivými nástroji (marketingový mix) a marketingovými strategiemi uplatňovanými v praxi. Předmět obsahuje základní terminologii marketingu, jeho zakotvení v ekonomických vědách s teoretickými aspekty marketingové analýzy, plánování, realizace a kontroly. Pozornost je věnována také SWOT analýze a marketingovému mixu jako nástroji marketingu s charakteristikou jeho jednotlivých prvků (5P). Vyústěním předmětu jsou marketingové strategie s praktickými příklady.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Předmět projektový management se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu, dále optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zásadami, problémy a praktickými metodami marketingové komunikace. Studenti se seznámí s koncepcí marketingové komunikace, jak je prezentována v odborné literatuře, ale i s příklady z praxe. Předmět studentům přiblíží, jakou mají strukturu a jak fungují komunikační agentury, jak jsou diferencovány jednotlivé složky komunikace, které ovlivňují jednak vznik, vývoj a pozici značek a produktů, dále image i aktivity komerčních a nekomerčních subjektů. Na konkrétních příkladech bude prezentován proces komunikace jednotlivých subjektů od zadání, přes tvorbu strategie, výběr médií, kreativní řešení, produkci a realizaci. Marketingová komunikace se zákazníky je velmi důležitá pro všechny odvětví podnikání, které působí celosvětově, mezinárodně, národně nebo pouze v kraji, velkoměstě či malé obci.

Cílem předmětu marketingová strategie je získat strategický pohled na marketing, pochopit pojmy, procesy a rozdíly v základních marketingových strategiích. Předmět je z úvodu teoretický pro pochopení terminologie, pak se předmět zaměří na praktické metody, jak pracovat s jednotlivými složkami marketingu. Studenti se seznámí se strategickým řízením marketingu, strategickými analýzami, naučí se formulovat strategické doporučení, pochopí rozdíl mezi produktovým a zákaznicky orientovaným marketingem.

Cílem předmětu je předat studentům schopnost odlišit svůj produkt či značku. Tato schopnost je dnes zcela klíčová. Dále je předmět zaměřený na systematické budování firemní reputace a aktivit zaměřených na podporu prodeje konkrétního produktu či služby. Studenti se naučí chápat proč se lidi chovají (a rozhodují) tak, jak se chovají a tím směřovat marketing na konkrétní komunity nebo skupiny lidí. Absolvováním předmětu student umí sestavit plán prodeje a marketingu pro vybraný produkt, identifikovat kritéria rozhodování zákazníků při nákupu, připravit cílenou marketingovou kampaň a zlepšit spolupráci s obchodním týmem.

Cílem předmětu mezinárodní marketing je seznámit studenty s novými poznatky, objasnit význam mezinárodního marketingu a jeho úlohu a nástroje. Zvláštní pozornost je věnována specifikům mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Předmět vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, kde komunikace hraje důležitou roli, zásady segmentace a výběru cílových trhů a marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.

Podmínky přijetí:
Podmínkou pro přijetí do programu BBA je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
10 – 12 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 8 - 12 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 20 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute