MSc Marketing a média

V rámci oboru MSc Marketing a média se seznámíte se základními pojmy a koncepcemi marketingu, marketingovým procesem a strategickým plánováním.

O PROGRAMU

V rámci oboru MSc Marketing a média se seznámíte se základními pojmy a koncepcemi marketingu, marketingovým procesem a strategickým plánováním. Program MSc je zaměřen na čerstvé absolventy vysokých škol bez manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretický základ v manažerských oborech. Absolvování programu MSc pak pro ně představuje konkurenční výhodu na trhu práce. Na základě znalostí získaných v průběhu tohoto oboru získáte znalosti v nejaktuálnějších oblastech tohoto oboru jako je ecommerce nebo komunikace na internetu. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu MSc Marketing a média na European Business & Management Institute vám pomůže k získání znalostí v nejaktuálnějších oblastech marketingu. Studium je orientováno na znalosti potřebné v současnosti v praxi, ale dostatečný prostor je ponechán pro rozvoj teoretické základny studenta. Po úspěšném zakončení studia MSc na European Business & Management Institute získáte prestižní profesní titul MSc, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MSc studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium MSc (Master of Science) je určeno absolventům vysokých škol alespoň v bakalářském stupni, jejichž zájem se nesoustředí toliko na praxi jako na teoretické informace a výzkumné prvky.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zásadami, problémy a praktickými metodami marketingové komunikace. Studenti se seznámí s koncepcí marketingové komunikace, jak je prezentována v odborné literatuře, ale i s příklady z praxe. Předmět studentům přiblíží, jakou mají strukturu a jak fungují komunikační agentury, jak jsou diferencovány jednotlivé složky komunikace, které ovlivňují jednak vznik, vývoj a pozici značek a produktů, dále image i aktivity komerčních a nekomerčních subjektů. Na konkrétních příkladech bude prezentován proces komunikace jednotlivých subjektů od zadání, přes tvorbu strategie, výběr médií, kreativní řešení, produkci a realizaci. Marketingová komunikace se zákazníky je velmi důležitá pro všechny odvětví podnikání, které působí celosvětově, mezinárodně, národně nebo pouze v kraji, velkoměstě či malé obci.

Cílem předmětu je předat studentům schopnost odlišit svůj produkt či značku. Tato schopnost je dnes zcela klíčová. Dále je předmět zaměřený na systematické budování firemní reputace a aktivit zaměřených na podporu prodeje konkrétního produktu či služby. Studenti se naučí chápat proč se lidi chovají (a rozhodují) tak, jak se chovají a tím směřovat marketing na konkrétní komunity nebo skupiny lidí. Absolvováním předmětu student umí sestavit plán prodeje a marketingu pro vybraný produkt, identifikovat kritéria rozhodování zákazníků při nákupu, připravit cílenou marketingovou kampaň a zlepšit spolupráci s obchodním týmem.

Cílem předmětu je seznámit studenty se standardy marketingového výzkumu a rozšířit studentům přehled o významu marketingového výzkumu. Dále jsou studenti seznámeni s konkrétními statistickými metodami, které se využívají ve výzkumné praxi. Studenti se v rámci předmětu naučí popsat proces marketingového výzkumu, klasifikovat aplikace marketingového výzkumu, vybrat vhodné metody primárního výzkumu, vytvořit dotazník a vyhodnotit data z dotazování. Absolvováním předmětu jsou studenti schopni vypracovat plán výzkumu vzhledem k cílům, zvolit vhodné metody a nástroje a aplikovat základní a mírně pokročilé nástroje využívané v marketingovém výzkumu.

Cílem předmětu tvorba PR strategie je formulace cílů, volba nástrojů pro komunikaci, segmentace cílových skupin z hlediska PR, strategie PR komunikace podniku. Pochopení PR strategie umožní celé organizaci dosahovat snadněji jejích cílů. Důležitým bodem předmětu jsou aktuální trendy v PR, tvorba tiskových zpráv a eliminace mediálních pastí. Pozornost předmětu je věnována celému procesu tvorby strategického dokumentu: od vstupních analýz a auditů, přes stanovení cílů a cílových skupin, výběr klíčových sdělení a vhodných komunikačních nástrojů, až po realizační plán včetně rozpočtu, a také metodiku hodnocení výstupů s následnou zpětnou vazbou pro vedení společnosti.

Studium předmětu sociální sítě přinese studentovi ucelený přehled využití sociálních médií v komunikačním mixu ve srovnání s klasickými médii. Předmět sociální sítě prezentuje praktické využití online/digitálního marketingu, metody a nástroje komunikačních strategií a kampaní v kontextu přístupu k novým spotřebitelským trendům, inovovaným komunikačním kanálům a přesunem komunikace do digitálních médií, zejména pak do mobilních zařízení prostřednictvím internetu.

Cílem předmětu mezinárodní marketing je seznámit studenty s novými poznatky, objasnit význam mezinárodního marketingu a jeho úlohu a nástroje. Zvláštní pozornost je věnována specifikům mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Předmět vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, kde komunikace hraje důležitou roli, zásady segmentace a výběru cílových trhů, marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní pohled na problematiku plánování reklamní kampaně s přesně určenou strategií. Studenti budou obeznámeni s jednotlivými mediálními ukazateli, podstatou a významem médií při plánování mediální kampaně a naučí se tvořit mediální strategii tak, aby došlo k efektivnímu využití všech dostupných prostředků, správnému načasování a naplnění rozpočtu. Závěrem budou veškeré tyto metody a nabyté poznatky aplikovány na příkladech z praxe s ohledem na strukturu českého mediálního prostředí.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute