MEM Master of Environmental Management

Program MEM detailně rozebírá environmentální, sociální a ekonomické aspekty dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

O PROGRAMU

Program MEM (Master of Environmental Management) poskytuje studentům důkladné porozumění přírodním a sociálním systémům, které lze aplikovat na řešení problémů v oblasti životního prostředí a přírodních zdrojů v kontextu politiky a managementu. Program seznámí studenty se základními požadavky na systém managementu orientovaného na životní prostředí (ČSN EN ISO 14001). Program je zaměřen na odborné teoretické znalosti z oblasti udržitelného rozvoje. Program detailně rozebírá nástroje životního prostředí zaváděných v podnicích. Cílem programu je poskytnout studentům základní znalosti o environmentálních, sociálních a ekonomických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni řešit vybrané environmentální, sociální a ekonomické problémy v podniku. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Program detailně rozebírá environmentální, sociální a ekonomické aspekty dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie. Cílem předmětu je pochopení principu neustálého zlepšování procesů a jeho vliv na spokojenost zákazníka a ochranu životního prostředí v souladu s politikou EU a vlastními cíli podniku. Absolventi se studiem programu orientují v možnostech hodnocení dopadu výrobku, výrobního procesu nebo služby na životní prostředí. Po úspěšném zakončení studia MEM získá student prestižní profesní titul MEM, který se uvádí za jménem. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení MEM studia musí student absolvovat celkem deset předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Titul MEM (Master of Environmental Management)je titul určený pro studenty s primárním zájmem o kariéru v environmentální politice, analýze, správcovství, vzdělávání, poradenství nebo managementu zabývajícím se přírodními zdroji nebo otázkami životního prostředí. Cílem programu je připravit studenty na řešení ekologických a sociálních systémů s vědeckým porozuměním a schopností pochopit složitý sociální a ekologický kontext.

Cílem předmětu je seznámit studenty s poznatky z oblasti politiky životního prostředí se zaměřením na politiku životního prostředí na mezinárodní a evropské úrovni. Studenti porozumí základním principům a nástrojům aplikovaným mezinárodně i v rámci Evropské unie. Tématem zájmu v oblasti mezinárodní politiky životního prostředí je rozvoj, důležité konference v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, uznávané závazky a organizace v dané oblasti. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, postupy a principy politik a právních předpisů na ochranu životního prostředí v České republice a Evropské unii. Studenti jsou seznámeni se základními ekologickými pojmy, aktuálními globálními problémy životního prostředí a následně také s hlavními etapami, proudy a koncepcemi ekologického hnutí od druhé poloviny 20. století.

Předmět se detailně věnuje problematice ochrany životního prostředí v EU a charakteristice nástrojů sloužícím k ochraně životního prostředí. Předmět vysvětluje posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), zkoumá pravidla přístupu k informacím o životním prostředí a detailně se věnuje tématům integrované prevence a ochraně biodiverzity.

Předmět je zaměřen na odborné teoretické znalosti z oblasti udržitelného rozvoje a dobrovolných nástrojů životního prostředí zaváděných v podnicích. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o environmentálních, sociálních a ekonomických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni zvolit odpovídající typ environmentálního indikátoru pro integraci environmentálních aspektů do ostatních politik a interpretovat hlavní výsledky v rozvoji mezinárodní environmentální politiky.

Předmět se zabývá filosofií a koncepcí udržitelného cestovního ruchu a detailně se věnuje definici a historii trvale udržitelného rozvoje, legislativu udržitelného rozvoje a management udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Absolvent předmětu se orientuje v problematice udržitelného rozvoje a nutnosti udržitelnosti cestovního ruchu a umí předvídat dopady neřízeného cestovního ruchu na destinaci.

Předmět přibližuje studentům základní principy biologických zásad ochrany přírody (pojem biodiverzita, mechanismy ohrožení, principy ochrany na úrovní populací, druhů i prostředí, stanovení priorit v ochraně přírody). Studenti jsou seznámeni s národní i mezinárodní legislativou ochrany přírody. Předmět se věnuje jednotlivým kategoriím zvláště chráněných území, principům jejich ochrany a ochranným podmínkám i povinnostem vyplývajících z obecné ochrany přírody a krajiny.

Předmět je úvodem do ekologické problematiky. Předmět seznamuje studenty s objekty ekologického studia, základními pojmy obecné ekologie a studuje vliv člověka na životní prostředí. Předmět se věnuje ekologii a vlivu populace na životní prostředí v čase. Vysvětluje pojmy technosféra a biosféra, antropocentrismus a biocentrismus. Dále se předmět věnuje environmentální etice a otázkám ekologické výchovy.

Předmět se zabývá základními ekologickými zákonitostmi v kontextu ochrany populací, druhů i společenstev. Pojednává o příčinách vymírání, genetických problémech malých populací a významu metapopulační dynamiky. Předmět vysvětluje koncept ochrany přírody a biodiversity a detailně se věnuje rozlišení základní charakteristiky biodiversity, a rozlišuje aspekty druhové vs. územní ochrany. Předmět se dále detailně věnuje negativním dopadům biologických invazí, fragmentace biotopů a dalších vlivů člověka, dále se zabývá problematikou ochrany vzácných druhů, reintrodukčních programů, managementu lokalit, ekologické obnovy, udržení biodiverzity v současné zemědělské krajině.

Mezinárodní právo životního prostředí je poměrně novou oblasti v rámci mezinárodního práva a vyvinulo se v průběhu posledních pár desítek let. Jedná se o oblast práva velice dynamicky se rozvíjející, a pro kterou jsou charakteristické časté změny právních úprav či vznik nových právních úprav nejčastěji v podobě mezinárodních smluv. Tento předmět tak studentům umožní základní orientaci v této problematice a poskytne výklad základních pojmů, principů, subjektů, stejně jako metody kontroly, řešení sporů a odpovědnosti v této oblasti tak, jak je současná právní úprava kodifikuje.

Předmět se detailně věnuje současně probíhající klimatické změně a jejímu vlivu na rostliny a jak rostliny ovlivňují klima planety. Dále se předmět zabývá základními pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto změnou. Cílem předmětu je předání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním pojetí. Vzhledem k vzájemné provázanosti klimatu a funkcí vegetace je předmět zaměřen nejen na účinky klimatu na rostliny, ale také na ovlivnění lokálního, regionálního i globálního klimatu rostlinami.

Předmět se věnuje pochopení procesů v hydrologickém cyklu, které zahrnuje měření, výpočet, odhad a stanovení v každé oblasti. Detailně přibližuje problémy s vodními zdroji, koncepci, plánování a návrh funkčních prvků a zařízení pro řízení a využívání vody. Cílem předmětu je naučit studenty analyzovat a porozumět základním principům vodních zdrojů a jejich plánování a řízení a dále vizualizovat systematický proces v oblasti správy vodních zdrojů a udržitelného rozvoje vodních zdrojů.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 16 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 10 - 16 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 30 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute