DBA Finanční management

Program DBA Finanční management je navržen především pro podnikatele, manažery a ostatní zájemce, jejichž zájem směřuje do oblasti finančního managementu a chtějí získat ucelené informace a poznatky související s touto problematikou.

O PROGRAMU

Program DBA Finanční management je navržen především pro podnikatele, manažery a ostatní zájemce, jejichž zájem směřuje do oblasti finančního managementu a chtějí získat ucelené informace a poznatky související s touto problematikou. Program se zabývá zvládnutím problematiky nezbytné pro přijímání finančních rozhodnutí dlouhodobých investičních i krátkodobých operativních. Program rozebírá teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury podniku, modely stanovení nákladů kapitálu, kritéria rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření, jako i kritéria investičního rozhodování. Absolventi programu budou schopni zvolit vhodné přístupy k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování a dovedou vybrat vhodné argumenty pro komunikaci s investory a věřiteli při získávání zdrojů financování, jako i při rozhodování o rozdělování vytvořeného výsledku hospodaření. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu DBA Finanční management seznamuje studenty se způsoby financování podniků dle oboru podnikání a finančního rizika podniku, při použití kritérií nákladů kapitálu. Absolvováním programu jsou studenti schopni komplexně posoudit ekonomickou efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu. Program je vhodný pro manažery, podnikatele, finanční ředitele, účetní a všechny ostatní uchazeče, kteří usilují o rozvinutí potřebných znalostí z oblasti finančního managementu. Program dále rozvíjí znalosti a vědomosti pro potřeby rozhodování o alokaci finančních zdrojů na základě ekonomických kritérií, rozhodování o získávání zdrojů financování a detailně se věnuje řízení platební schopnosti podniku.Po úspěšném zakončení studia DBA získáte prestižní profesní titul DBA, jenž je považován ze nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení DBA studia musí student absolvovat celkem osm předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Program DBA Finanční management je zaměřen na řízení podnikových financí od operativní až po strategická rozhodování. Program se detailně věnuje omezením jednotlivých metod hodnocením efektivnosti projektů a schopni zvažovat i nefinanční faktory udržitelnosti projektu.

Studiem předmětu finanční řízení podniku získají studenti ucelené informace týkající se podnikových cílů a jejich vyhodnocování, posuzování finanční situace podniku a postupech tvorby finančního plánu. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou schopni aplikace těchto poznatků, informací a nových zkušeností v praxi a získají jasnou představu o jednotlivých finančních politikách a strategickém finančním plánování.

Předmět je věnován modelům hodnocení efektivnosti investiční činnosti. Presentované modely vychází jak z orientace na výkonnost investice, tak i z ohledu na náklady s ní spojené. Tyto modely může využít jak výrobní podnik, tak podnik finančních služeb (banka, pojišťovna atd.) či orgán státní (rezortní úroveň) nebo veřejné správy (zastupitelstvo). Významnou složkou předmětu je přehled rozpočtových technik, které se využívají v případech organizací řízených rozpočtem. V nezbytné míře je předmět věnován i teorii projektového financování. Úspěšní absolventi předmětu budou disponovat representativní teoretickou základnou v oblasti hodnocení efektivnosti investičních aktivit a budou schopni prakticky aplikovat tyto poznatky ve finančním řízení projektů.

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými problémy devizových trhů, a to jak z hlediska makroekonomického (měnové kurzy a platební bilance, měnová politika) tak i z hlediska profilu studijního oboru s ohledem na požadavky praxe (devizové trhy, bankovní sféra, mezinárodní investování). Předmět poskytuje informace z oblasti platební bilance, rozebírá téma rovnováha a vztah k devizovému trhu a hloubkově probírá devizový kurz. Podrobně zkoumá devizový trh, jeho členění a struktura, subjekty devizového trhu, vztah k devizovému kurzu.

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený výklad teorie a praxe mezinárodních financí, a to nejen z makroekonomického, ale také mikroekonomického pohledu. Důraz je kladen na problematiku měnových kurzů, otázky vztahující se k fungování devizového trhu, mezinárodního investování a mezinárodních měnových a finančních institucí.

Předmět je zaměřen na objasnění problematiky aktuálních trendů v oblasti manažerského účetnictví a představení jednotlivých moderních nástrojů a metod používaných v podnikové praxi pro účely ekonomického řízení organizace a zajištění kvalitních informací pro manažery. Důraz je kladen na problematiku rozhodovacích technik založených na využití účetních informací pro rozhodování, problematiku alokace nákladů, plánování a rozpočtování nákladů a výnosů a řízení výkonnosti.

Cílem předmětu je představit podobu daňového systému ČR a naučit základní techniky daňové správy. Studiem tohoto předmětu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v ČR a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací. Studenti získají přehled o předmětu daně, základu daně, náležitostech spojených s prokazováním vykázaných daňových povinností. Předmět poskytuje komplexní přehled daňové problematiky v ČR, poukazuje na postupy hledání a využívání daňového systému s cílem snížení daně – tzv. optimalizace daní.

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí kontroly z pozice manažerů. Zdůrazňuje korekční a motivační funkce kontroly jako soustavného sledování a hodnocení pracovních procesů a důležité jevy z jejího vnějšího prostředí. Předmět dále prohlubuje znalosti v oblasti řízení podniku v souvislosti s kontrolními systémy a výsledky kontrol.

Cílem předmětu je porozumění teoretickému základu auditu a osvojení si metodiky provádění auditu v souladu s mezinárodními pravidly. Audit účetních výkazů, nebo také finanční audit, je nezávislé ověření účetních výkazů auditorem v míře dostatečné k vyslovení názoru, zda předložené účetní výkazy jsou pravdivé a věrné a zda jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Oproti klasickému pojetí auditu, které se vztahovalo zejména k účetnictví zasahuje dnešní audit do oblasti managementu ekonomicky činných subjektů v celé jeho šíři. Studenti se seznámí s významem auditu, jeho riziky, právní odpovědností i profesionální etikou auditora. Předmětem výkladu jsou teoretické metody auditu a hlavní principy auditu.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 18 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 12 - 20 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 50 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute