DBA Behaviorální marketing

Program DBA Behaviorální marketing je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti o aspektech ovlivňujících chování spotřebitelů a o teoriích a metodách pokročilé analýzy spotřebitelských trhů.

O PROGRAMU

Program DBA Behaviorální marketing je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti o aspektech ovlivňujících chování spotřebitelů a o teoriích a metodách pokročilé analýzy spotřebitelských trhů. Předměty tohoto programu se zaměřují na pokročilou analýzu trhu a rozvoj rozhodovacích schopností. Program zkoumá chování spotřebitele z marketingového hlediska. Studenti se seznámí s modely chování spotřebitelů při rozhodování. Program blíže zkoumá, jak spotřebitelé zpracovávají informace, rozvíjejí preference a rozhodují. Program detailně studuje také jak různé marketingové taktiky používají podniky k ovlivňování spotřebitelů. Program je vhodný pro uchazeče, kteří v současné době působí na vedoucích pozicích, dále zaměstnancům a manažerům reklamních či PR agentur, jejichž cílem je rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti behaviorálního marketingu a dosáhnout lepších výsledků. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Program si vypůjčuje několik společenských věd, včetně psychologie, sociologie a antropologie, aby vysvětlil chování na trhu. Program se detailně věnuje tomu, jak se marketingová taktika používá k ovlivnění chování spotřebitele a jak se používá při rozhodování o marketingovém řízení. Program detailně přibližuje vybrané techniky marketingového výzkumu a zkoumá, jak se používají. Program zdůrazňuje strategické výzvy, kterým čelí firmy v globalizovaném světě. Studenti získají znalosti o tom, jak obchodní kontext ovlivňuje výběr a implementaci různých strategií. Po dokončení tohoto programu by student měl být schopen analyzovat základy marketingových strategií, navrhovat strategické konstelace zdrojů pro efektivní marketingové strategie a dále navrhovat vhodná opatření pro zvládnutí výzev, kterým organizace čelí v rámci marketingových strategií. Po úspěšném zakončení studia DBA získáte prestižní profesní titul DBA, jenž je považován ze nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení DBA studia musí student absolvovat celkem osm předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Program studentům odkrývá, jak vnímání, učení, paměť, osobnost a postoje ovlivňují spotřebitelské chování, jak se mění spotřeba během životního cyklu člověka a jak velký vliv mají kulturní a subkulturní odlišnosti na spotřebitele. Program DBA Behaviorální marketing je vstupem do světa spotřebitelského chování.

Předmět je zaměřen na možnost využití psychologických poznatků při tvorbě a hodnocení jednotlivých nástrojů marketinkové komunikace. Předmět poskytuje přehled psychologických znalostí, a zahrnuje úvahu o tom, jak mozek funguje, jaké faktory ovlivňují volbu spotřebitele a kritické hodnocení nástrojů psychologického hodnocení (včetně takových metod, jako jsou online průzkumy, zobrazování, počítačové vyhodnocení doby reakce a sledování očí). Předmět pokrývá hlavní témata spotřebitelského chování, včetně postojů, impulzivního vs. deliberativního nákupu, psychografického profilování a hodnocení, věrnosti značce, zážitkového marketingu, sebe sama a identity a spokojenosti s produktem. Program poskytuje přehled spotřebitelského chování a je založen především na disciplíně sociální psychologie. Cílem předmětu je osvojit studentům pochopení psychologických procesů, které jsou základem účinnosti marketingové strategie z hlediska dopadu na chování spotřebitele.

Předmět je zaměřen na uvedení studentů do problematiky behaviorální ekonomie a její možné aplikace v praxi. Předmět charakterizuje podstatu behaviorální ekonomie a vysvětluje základní pojmy v této oblasti. Předmět popisuje odlišnosti klasické a behaviorální ekonomie a kritiku racionálního rozhodování. Cílem předmětu je představit základní behaviorální heuristiky a jejich praktické aplikace a přiblížit prolínání behaviorální ekonomie do dalších oblastí jako jsou behaviorální finance a marketing.

Studiem předmětu si studenti důkladně osvojí znalosti a porozumění nejnovějším současným teoretickým, praktickým a společenským trendům v marketingu. Se zaměřením na současné marketingové problémy a příležitosti předmět umožňuje kultivovat postřehy a analytické dovednosti, které jsou vysoce relevantní pro kariéru v marketingu, ale také pro další obchodní pozice a organizační role. Předmět umožní studentům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu a zároveň pochopit širší souvislosti při aplikaci moderních marketingových postupů

Cílem předmětu je předat studentům schopnost odlišit svůj produkt či značku. Tato schopnost je dnes zcela klíčová. Dále je předmět zaměřený na systematické budování firemní reputace a aktivit zaměřených na podporu prodeje konkrétního produktu či služby. Studenti se naučí chápat proč se lidi chovají (a rozhodují) tak, jak se chovají a tím směřovat marketing na konkrétní komunity nebo skupiny lidí. Absolvováním předmětu student umí sestavit plán prodeje a marketingu pro vybraný produkt, identifikovat kritéria rozhodování zákazníků při nákupu, připravit cílenou marketingovou kampaň a zlepšit spolupráci s obchodním týmem.

Cílem předmětu aplikovat metody kritického myšlení pro vlastní cíle a pochopit důležitost kritického myšlení. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebný vhled do hlubších a celospolečenských důsledků, které s sebou rozvoj marketingové komunikace a PR přináší. Předmět studenty seznamuje etickými dilematy v oblasti marketingu například marketing zacílený na děti. Předmět rozvíjí kritické myšlení a zaměřuje se na přípravu k odpovědnému rozhodování. Absolvováním předmětu jsou studenti schopni detekovat možná rizika a poznají dopady marketingové komunikace a PR na společnost.

Cílem předmětu je seznámit studenty se standardy marketingového výzkumu a marketingové strategie a rozšířit studentům přehled o významu marketingového výzkumu. Předmět rozvíjí manažerské a marketingové dovednosti studentů a napomůže pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií a dokazuje promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu. Dále jsou studenti seznámeni s konkrétními statistickými metodami, které se využívají ve výzkumné praxi. Studenti se v rámci předmětu naučí popsat proces marketingového výzkumu, klasifikovat aplikace marketingového výzkumu, vybrat vhodné metody primárního výzkumu, vytvořit dotazník a vyhodnotit data z dotazování.

Předmět online marketing a sociální sítě seznamuje studenty s významem online marketingu v současnosti. Velký důraz je kladen na sociální sítě, jako nejpopulárnější formu online komunikace. Předmět se detailně věnuje online nástrojům propagace a marketingu. Předmět se věnuje základům výstavby webu po stránce struktury i obsahu, objasňuje principy optimalizace pro vyhledávače a dále probírá další prvky jako klíčová slova, principy copywritingu, tvorbu kampaní na internetu a specifika jednotlivých nástrojů a kanálů. Absolvent předmětu bude rozumět základním principům a specifikům internetového marketingu.

Cílem předmětu branding je objasnění procesu tvorby a používání vizuální identity značky. Předmět rozkládá jednotlivé části brandingu jako je návrh značky, logo, vizuální styl a další prvky značky. Branding je jedna z klíčových a nezastupitelných marketingových aktivit, která zásadním způsobem ovlivňuje image produktu a žádoucí postoje v komunitě zákazníků a zájemců o produkty. V předmětu je podrobně popsán nejen branding ale i brand building, který se zabývá komplexním budováním a řízením značky.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 18 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 12 - 20 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 50 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute