DBA Provoz organizace a management

Studium programu DBA Provoz organizace a management je určeno pro uchazeče s minimálně pětiletou praxi na vedoucí či jiné manažerské pozici, a kteří se aktivně podílejí na fungování společnosti či organizace nejen v soukromé, ale též státní či neziskové sféře.

O PROGRAMU

Program DBA Provoz organizace a management je vhodný zejména pro ty, kteří již mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblasti managementu a chtějí se posunout ještě o úroveň výše. Studenti se seznámí s různými modely organizačních struktur a detailně poznají role jednotlivých oddělení organizace. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými odděleními ve zkoumaných organizacích a náplní jejich práce. Absolventi programu rozumí rolím jednotlivých úseků provozu podniků, mají detailní přehled o řízení a provozu organizace a jsou schopni řešit problémy provozu jednotlivých oddělení provozu těchto podniků. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Studium programu DBA Provoz organizace a management je určeno pro uchazeče s minimálně pětiletou praxi na vedoucí či jiné manažerské pozici, a kteří se aktivně podílejí na fungování společnosti či organizace nejen v soukromé, ale též státní či neziskové sféře. Cílem programu je objasnit role a význam jednotlivých oddělení organizace a vysvětlit zásady provozu jednotlivých provozních úseků těchto organizací. Díky znalostem získaných v tomto programu mají studenti komplexní představu o produktu, organizačním a materiálně-technickým zajištěním provozu a prodeji produktu. Pozornost je zaměřena na výklad důležitých přístupů aplikovaných v současné praxi organizací jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn. Po úspěšném zakončení studia DBA získáte prestižní profesní titul DBA, jenž je považován ze nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Taktéž obdržíte diplom o absolvování studia v českém i anglickém jazyce.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení DBA studia musí student absolvovat celkem osm předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium programu seznamuje studenty s pokročilými výzkumnými metodami prostřednictvím sady osmi speciálně navržených předmětů. Jádrem programu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad.

Předmět strategický management se zabývá jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. Dále předmět podává studentům informace a vědomosti o zásadách a základech uplatňování analytických metod v podniku. Předmět poskytuje návod pro zajištění podnikatelského úspěchu v tržním hospodářství, předvídaní tržních příležitostí a řešení možných problému podniku, které mají strategický charakter. Předmět kombinuje praktické poznatky a teoretické směry pro oblast strategické analýzy podnikových procesů a zejména pro oblast tvorby nových strategických cílů, vizí a doporučení pro vrcholový management. Hlavní náplní předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami strategického managementu. Po absolvování předmětu bude student umět vysvětlit pojem strategický management, strategie, inovační strategie podniku a bude umět formulovat jednotlivé fáze tvorby strategie a implementovat je.

Studiem předmětu finanční řízení podniku získají studenti ucelené informace týkající se podnikových cílů a jejich vyhodnocování, posuzování finanční situace podniku a postupech tvorby finančního plánu. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou schopni aplikace těchto poznatků, informací a nových zkušeností v praxi a získají jasnou představu o jednotlivých finančních politikách a strategickém finančním plánování.

Cílem předmětu je předat studentům praktické a aplikovatelné dovednosti v oblasti řízení změn. Řízení a vedení změn je náročná role. Řízení změn vás zavede mimo vaši zónu pohodlí a nad rámec vaší stávající sady nástrojů pro správu a dohled. Změna je ale předvídatelná. Studenti se studiem předmětu naučí předvídat, jak budou lidé reagovat a co musí udělat, aby byla změna pozitivně přijata. Dalším cílem je naučit studenty plánovat, připravovat a zvládat odpor, který při zavedení změn může přijít. Absolvováním předmětu se student naučí základní informace o procesu, jak vzniká potřeba změny, bude umět změnu vykomunikovat a vést. Dále se studenti naučí používat nástroje pro přípravu a implementaci změny a osvojí si modely vhodné pro plány změn v organizaci.

Předmět seznamuje studenty se základními postoji k úloze lidského činitele v řízení a rozvoji lidských zdrojů v organizaci. Studiem předmětu student získá základní metodické postupy jednotlivých činností a procedur řízení lidských zdrojů na základní úrovni řízení, organizací a činností personálního útvaru. Důraz je kladen na základní soustavu znalostí teorie řízení a rozvoje lidských zdrojů. Student získá dovednosti a schopnosti k řízení základních subsystémů personální práce v organizaci, sledování a vyhodnocování vývoje ukazatelů z oblasti personalistiky a zaměstnanosti. Cílem předmětu je naučit studenty srozumitelně prezentovat a argumentovat odborné poznatky a názory a připravovat základní podklady pro rozhodování v personálních záležitostech.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi o vývoji a současných problémech řízení, s psychologickou teorií řízení a uplatněním psychologie řízení na praxi českých a světových firem. Studenti se seznámí s rolí psychologie v manažerské praxi a v personálním řízení. Pochopí důležitost osobnosti manažera, jeho vnitřních postojů, jeho chování a komunikace při působení na podřízené pracovníky. Absolvováním předmětu je student vybaven základními znalostmi pro úspěšné vedení týmu a týmovou práci, stejné jako na základní praktické situace.

Studiem předmětu leadership a týmová práce získáte informace o tom, co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných. V předmětu je vysvětlen rozdíl mezi leaderem a manažerem a je objasněna podstata leadershipu. Dále je rozvedena role leadera v týmu. V pozadí nezůstane ani výběr manažerů, průběžný monitoring pracovního trhu, výběrové rozhovory, implementace manažerů do týmů, obchodu a marketingu, finančních úseků, technických a výrobních úseků, úseků kvality a útvarů inovací, otázky motivace, vzdělávání a rozvoj, odborný růst či kariérní růst.

Studiem předmětu manažerská psychologie se student seznámí se schopností analyzovat, pochopit, definovat a aplikovat principy psychologických teorií, které jsou klíčové pro manažerskou praxi. Obsahem předmětu jsou relevantní psychologické poznatky nezbytné pro efektivní management. Důraz je kladen zejména na rozvíjení sociálně manažerských dovedností studentek a studentů a na praktickou aplikaci poznatků při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních útvarů. Cílem je poznání sebe sama i druhých jako originální neopakovatelné osobnosti, s charakteristikami pozitivních i negativních vlastností a rysů, pochopení rozmanitých motivů, ale také silných i slabých stránek.

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu kvality jako s významnou součástí celopodnikového řízení. Předmět studenty seznámí se základními principy a koncepcemi moderního managementu kvality. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s procesy integrace, způsoby a postupy řízení kvality výrobků a služeb v rámci komplexního řízení organizace a v souladu se strategickou orientací a cíli organizace. Absolvováním předmětu se student seznámí se strategickým významem řízení kvality, s kontextem řízení kvality v národním i mezinárodním rozměru, s ekonomickým pojetím řízení kvality a s různými metodami, nástroji a technikami používanými v různých procesech, jejichž cílem je zajištění kvality vstupů i výstupů z provozních procesů podniků.

Podmínky přijetí:
Ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
12 – 18 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 12 - 20 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 50 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute