Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla nakládání s osobními údaji INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, s.r.o.

 1. Informace o INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, s.r.o. se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C 344624 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.ebmi.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a studentů INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „student“).

1.2. INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Martin Jelínek, info@ebmi.cz, +722 680 302.

 1. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté studenty. V INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT zpracováváme osobní údaje o uživatelích a studentech. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webových stránkách nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě studentů i jméno a příjmení, adresu doručení, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky studijních programů a služeb využívá INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT informace o studijních programech, které naši studenti zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených programech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 1. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT a studentem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a zpřístupnění studijního systému. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich programů studentům INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT formou obchodních sdělení využívá INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o studijních programech souvisejících se studiem, které jste na webových stránkách již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT v podobě omezeného přímého marketingu. INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Studentům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na webových stránkách zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT udělujete v průběhu registrace na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT.

3.3. Pro nabídku našich studijních programů a propagaci webových stránek formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT udělujete v průběhu registrace na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na webových stránkách mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace webových stránek zpracovává INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených studijních programů a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

 1. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i studenti INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese info@ebmi.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 1. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT.

5.2. INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT pro účely a způsobem, které INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.

 1. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a zpřístupnění studijního systému. Ze zákona INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě studentů jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT vztahují.

 1. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT k jinému subjektu, kdy INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou studenti INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Bezpečnost

8.1. INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 1. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT e-mailem na adresu info@ebmi.cz, nebo na telefonním čísle +420 722 680 302.

 1. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 01.01.2020.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute